Skip to main content

Frister for å kreve arv – foreldelse

Av Publisert: 1. juni 2018Arv, Harald O. Sletner

Sist oppdatert 16. mars, 2022

Retten til å kreve arv vil med tiden bli foreldet. Den som tror eller vet at han/hun har krav på arv, må derfor passe på å melde sine krav innen lovens frister.

Det kan være ulike grunner til at det går lang tid fra arvelater dør og frem til en arving gjør krav på sin arv. Oftest oppstår slike situasjoner fordi arvingen var ukjent for de som gjennomførte skiftet. Et eksempel kan være at avdøde hadde barn som det ikke ble snakket om, og at dette barnet først på et senere tidspunkt ble kjent med dødsfallet. Et annet eksempel kan være at det dukker opp et «forsvunnet» testamente som fordeler arven annerledes enn først antatt.

Lovens hovedregel – 10-årsfrist

I henhold til arveloven (ny arvelov) § 71 foreldes arveretten ti år etter arvelaterens død. Dette gjelder også for de som ikke har kunnskap om at de er arvinger. For å avbryte foreldelsen må arvingen gjøre krav på arv innenfor fristen. Slikt krav kan gjøres ved å fremme en begjæring om offentlig skifte eller ved å melde kravet til tingretten i et allerede åpnet offentlig skifte. Kravet kan også gjøres gjeldende ved å reise søksmål mot de som ellers har fått eller får den arv han/hun har krav på. Det er ikke nødvendig å reise søksmål dersom de andre arvingene godkjenner kravet fra den forbigåtte arvingen innen 10-årsfristen.

Fristens utgangspunkt

Hovedregelen er at 10-årsfristen regnes fra den dato som arvelater døde. Men dersom avdødes ektefelle/samboer sitter i uskiftet bo, vil fristen som et utgangspunkt først begynne å løpe ved lengstlevendes død. Hvis lengstlevende skifter uskifteboet med førstavdødes arvinger før sin egen død, vil fristen begynne å løpe da skiftet ble gjennomført. Dette gjelder imidlertid bare dersom arvingen er kjent med at lengstlevende har skiftet uskifteboet.

Hvis avdødes testament bestemmer at arven skal falle på et senere tidspunkt, løper fristen fra det tidspunktet som kravet kunne ha vært gjort gjeldende.

Dersom dødsboet fremdeles er under offentlig skifte når 10-årsfristen utløper, vil foreldelsen ikke inntre før boet er avsluttet.

Testament – 6-månedersfrist

For arvinger som har krav på arv i medhold av et testament, løper det i tillegg en frist på 6 måneder fra han/hun fikk kjennskap om testamentet og at testator er død, jf arveloven (ny arvelov § 65). For å avbryte foreldelsen må arvingen varsle sitt krav til tingretten innen fristen. Varsel er ikke nødvendig dersom tingretten eller de øvrige arvinger på annet vis har blitt kjent med testamentet før 6-måneders fristen. Selv om arvingen overholder fristen med å melde sitt krav innen 6 måneder etter at han ble kjent med testamentet, vil arven like fullt være foreldet dersom 10-årfristen har utløpt.

Oppfordringen må være at arvinger melder sine krav så snart som mulig. Dersom fristene oversittes vil retten til å kreve arv gå tapt.

Harald O. Sletner

Forfatter Harald O. Sletner

Partner / Advokat (H) E-post: sletner@dalan.no Telefon: 952 89 427

Flere artikler av Harald O. Sletner