Skip to main content

Arveoppgjør – dødsboskifte

Dødsboskifte er det juridiske begrepet for arveoppgjør. Nedenfor vil vi nærmere informere om når et dødsbo oppstår, hvor lenge det eksisterer og hva det omfatter. Vi vil redegjøre for hvordan det kan skiftes, være seg privat eller offentlig og vi vil gi råd om man bør velge privat eller offentlig skifte av dødsbo.

Hva er et dødsbo

Når en person dør oppstår et dødsbo. Dødsboet består av den avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet eksisterer frem til skiftet er gjennomført og arven er fordelt. Dødsboet er et eget rettssubjekt, som innebærer at det både kan bli reist og mottatt søksmål på arvingenes vegne vedrørende rettigheter og forpliktelser som påhvilte den avdøde.

Er det kun en arving går dødsboet i sin helhet inn i enearvingens formue og skiftet kan gjennomføres raskt slik at dødsboet raskt opphører å eksistere. Er det to eller flere arvinger kan skiftet være mer tidkrevende ved at eiendeler må fordeles eventuelt selges mellom arvingene.

Fordelingen av boets verdier skal gjennomføres slik det følger av arveloven, skifteloven og eventuelt av testament. Hadde avdøde ektefelle, må også ekteskapsloven følges. (Se Ektefellers minstearv)

Før arv kan fordeles må boet overtas uskiftet, i privat skifte eller undergis offentlig skifte.

Et dødsbo kan enten skiftes privat eller offentlig. Privat skifte er det mest vanlige og innebærer at arvingene selv gjør opp boet etter avdøde. Ved offentlig skifte har tingretten ansvaret for fordelingen av det den avdøde etterlater seg. Reglene om privat og offentlig skifte følger av skifteloven av 21. februar 1930.

Privat skifte

Ved privat skifte gjennomfører arvingene skiftet selv. Det skjer gjerne ved at en av arvingene får fullmakt fra de øvrige arvingene til å påta seg arbeidet med skiftet. Mange ønsker profesjonell hjelp og engasjerer advokat eller annen fagperson til å gjennomføre skiftet.

Når skiftet gjennomføres privat må det innen 60 dager etter dødsfallet sendes skifteerklæring til tingretten eller byfogden.  Det er viktig at man er klar over at man ved å signere skifteerklæringen overtar ansvaret for avdødes gjeld. Er du i tvil om hvor mye gjeld avdøde etterlot seg bør du be retten om å utstede proklama før skifteerklæringen signeres.

Offentlig skifte

Dødsboet må skiftes offentlig dersom en av arvingene krever det, avdøde har bestemt at skiftet skal gjennomføres offentlig ved testament eller en kreditor krever skifte. Ved offentlig skifte har tingretten ansvaret for fordelingen av dødsboet. Retten utpeker en advokat til å håndtere det offentlige skiftet.

Skal vi velge offentlig eller privat skifte?

Offentlige skifter er i de fleste tilfeller mer tidkrevende og er mer kostbart enn et privat skifte. Mange ønsker at skiftet skal gjennomføres offentlig fordi arvingen er uenige. Normalt må imidlertid uenigheter løses i såkalt skiftetvist, som er en vanlig rettsak. Det kan være mer hensiktsmessig å få bistand til mekling for å komme frem til en løsning på privat skifte eventuelt reise skiftetvist, enn å begjære offentlig skifte ved uenigheter om arveoppgjør.

Ta gjerne kontakt med oss for bistand til å få oversikt over boet, hvilken gjeld påhviler, hvilke eiendeler skal fordeles og hvem er arvinger før det avgjøres om skiftet skal gjennomføres privat og en av arvingene tar på seg avdødes gjeldsansvar.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit