Avtale om delt bosted 50-50 – med eksempel på avtale om delt bosted

Det skal særlige grunner til for at domstolen idømmer delt bosted. Utgangspunktet er derfor at foreldrene kommer til enighet og inngår avtale om delt bosted.

Hvor skal barnet ha folkeregistrert adresse ved delt bosted?

Et praktisk spørsmål ved delt bosted er hvor skal barnet ha folkeregistrert adresse? Det er dessverre ikke mulig å folkeregistrere et barn på to adresser selv om et barn med delt bosted har fast bosted på to adresser.

Etter barnelovens regler krever en flytting begge foreldrenes samtykke ved delt bosted. Folkeregisterets system med adgang til kun én folkeregistrert adresse følger ikke opp barnelovens regler og legger dessverre til rette for at den av delt bosteds-foreldrene som har barnet folkeregistrert hos seg kan flytte uten den andre forelderens samtykke.

Lovgiver påpekte i 2008 at folkeregistrering bedre må tilpasses barneloven slik at delt bosteds-forelder ikke like lett kan gå ut over sin kompetanse, som etter dagens ordning. Etter det vi kjenner til arbeides det fortsatt med dette. Se min kronikk i Aftenposten flytte med barn.

Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Økonomiske konsekvenser av delt bosted

Det er flere ulike økonomiske konsekvenser av delt bosted.

Mange tenker at barnebidrag ikke er aktuelt ved 50/50. Det medfører ikke riktighet. Den av foreldrene med lavest inntekt kan be om at NAV fastsetter barnebidrag hvor den med høyeste inntekt må betale barnebidrag til den andre forelderen med lavere inntekt.

Ved delt bosted utbetales utvidet barnetrygd som er dobbel barnetrygd per barn. Utvidet barnetrygd skal deles mellom foreldrene.

I tillegg skal særfradraget deles ved delt bosted. Dette medfører at særfradraget gis med halv sats til begge foreldre.

For å få utvidet barnetrygd og delt særfradag må man innlevere avtale eller dom på delt bosted.

Eksempel på avtale om delt bosted 50-50

Nedenfor følger et eksempel på en enkel avtale om delt bosted med 50% samvær til hver av foreldrene uten konkrete tilpasninger.

Vi understreker at en avtale alltid bør utarbeides konkret ut ifra den enkelte families situasjon og behov. Delt bosted kan også idømmes, se vår artikkel om rettsutviklingen i saker hvor domstolen idømmer delt bosted her.

Eksempel på avtale:
(Kan også lastes ned HER)

AVTALE OM DELT BOSTED FOR BARN

Denne avtale er inngått mellom XX (heretter mor) og  XX (heretter far).

1. Mor og far har felles foreldreansvar for XX (heretter barnet).

2. Barnet skal bo fast hos begge sine foreldre, herunder være halve tiden hos hver.

3. Barnet skal være hos far/mor oddetallsuker og mor/far partallsuker annethvert år. I x (år) skal barnet være oddetallsuker hos far/mor og partallsuker hos mor/far. I x (påfølgende år) skal barnet være oddetallsuker hos mor/far og partallsuker hos far / mor osv.

4. Ferier defineres som skolens ferier, og fordeles mellom mor og far slik:

Vinterferien x (år) er barnet hos mor, vinterferien x (påfølgende år) barnet hos far, osv.

Påskeferien deles mellom mor og far. I x (år)skal barnet være hos far første halvdel av påsken, og hos mor andre halvdel av påsken. I x (påfølgende år) skal det være motsatt osv.

Mor og far har begge rett til 3 ukers sammenhengende sommerferie med barnet. De har førstevalg på hvilke uker de skal ha hvert annet år. I x (år) har mor førstevalg av uker, i x (påfølgende år) har far førstevalg av uker. Valg av uker må gjøres innen 1. april inneværende år. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil retten til å velge uker gå over på den andre.

Høstferien x (år) skal barnet være hos far, høstferien x (påfølgende år) skal barnet være hos mor, osv.

Julen løper fra 22. desember og til skolestart. Julen deles mellom mor og far med bytte 27. desember. Julen x (år) skal barnet være hos far 22.-27. desember og hos mor fra 27. desember til skolestart. Motsatt i x (påfølgende år) osv.

5. Bursdager og bevegelige helligdager feires der hvor barnet er i henhold til denne avtalen.

6. Det er en forutsetning for denne avtale at foreldrene bor i nærheten av hverandre og innen samme kommune.

 

Sted_________ Dato_________

[Underskrift av begge foreldrene]

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Flere innlegg av Maria Cabrera Stråtveit