Avtale om delt bosted 50-50 – med eksempel på avtale om delt bosted

Barnelovens utgangspunkt er at foreldre må bli enige om at barn skal ha delt bosted. Når foreldrene er enige om at barnet skal ha delt bosted anbefaler vi at foreldrene inngår en avtale om delt bosted for barnet. Vi har laget en mal/eksempel på avtale om delt bosted som du kan laste ned nederst på denne siden.

Barneloven gir også domstolene en snever adgang til å idømme delt bosted mot en forelders vilje dersom det foreligger «særlige grunner». Les mer om domstolenes adgang til å idømme delt bosted mot en forelders vilje her.

Hva innebærer delt bosted?

Delt bosted betyr at begge foreldrene har barnet fast bosatt hos seg. Fast bosted er et juridisk begrep som gir foreldrene myndighet til å ta visse avgjørelser på vegne av barnet. Hvilke avgjørelser foreldre som har fast bosted for barnet kan ta følger av barneloven § 37:

«avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet».

Når begge foreldrene har fast bosted for barnet, har de delt bosted og må da ta slike avgjørelser i fellesskap. Ved delt bosted må altså foreldrene være enige og samarbeide om spørsmål som gjelder barnets hverdag.

Hvor skal barnet ha folkeregistret adresse ved delt bosted?

Et praktisk spørsmål ved delt bosted er hvor skal barnet ha folkeregistrert adresse? Det er dessverre ikke mulig å folkeregistrere et barn på to adresser, selv om et barn med delt bosted i praksis har fast bosted på to adresser.

Etter barnelovens regler krever en flytting begge foreldrene samtykke ved delt bosted. Folkeregisterets system med adgang til kun en folkeregistret adresse følger ikke opp barnelovens regler og legger dessverre til rette for at den av delt bostedsforeldrene som har barnet folkeregistret hos seg kan flytte uten den andre forelderens samtykke.

Lovgiver påpekte i 2008 at folkeregistrering bedre må tilpasses barneloven slik at ikke delt bosteds forelder ikke like lett kan gå utover sin kompetanse, som etter dagens ordning. Etter det vi kjenner til arbeides det fortsatt med dette. Se min kronikk i Aftenposten flytte med barn.

Økonomiske konsekvenser av delt bosted

Det er flere ulike økonomiske konsekvenser av delt bosted.

Mange tenker at barnebidrag ikke er aktuelt ved 50/50. Det medfører ikke riktighet. Den av foreldrene med lavest inntekt kan be om at NAV fastsetter barnebidrag. NAV kan deretter fastsette og innkreve bidrag fra den forelder med høyeste inntekt til den andre forelder med lavere inntekt.

Ved delt bosted utbetales utvidet barnetrygd som er dobbel barnetrygd per barn. Utvidet barnetrygd skal deles mellom foreldrene.

I tillegg skal særfradraget deles ved delt bosted. Dette medfører at særfradraget gis med halv sats til begge foreldre.

For å få rett til utvidet barnetrygd og delt særfradag må man innlever avtale eller dom på delt bosted.

Eksempel på avtale om delt bosted 50-50

Her følger et eksempel på en enkel avtale om delt bosted med 50% samvær til hver av foreldrene uten konkrete tilpasninger.

Vi understreker at en avtale alltid bør utarbeides konkret ut ifra den enkelte families situasjon og behov.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit

Join the discussion One Comment