Skip to main content

Ektepakter

Av Publisert: 5. november 2018Hanne-Marie With Solvang, Skilsmisse

Sist oppdatert 19. desember, 2018

For enkelte disposisjoner og avtaler mellom ektefeller kreves det etter ekteskapsloven at det gjøres i form av ektepakt for å være gyldig.

Formene for ektepakt samt tinglysning er regulert i ekteskapsloven kapittel 11.

I herværende artikkel skal vi se nærmere på hvilke disposisjoner som krever ektepakts form, formkravene til ektepakt samt hva som må gjøres for kreditorvern.

Hvilke disposisjoner som krever ektepakts form

  • Noen typer gaver mellom ektefeller krever ektepakts form, jf ekteskapsloven § 50.
  • Avtale om endring av formuesordningen, jf ekteskapsloven §§ 42-46 første ledd, krever ektepakts form. Dette gjelder også forut for ekteskapsinngåelsen.
  • Avtale om at felleseiet skal deles, jf ekteskapsloven § 45.
  • Avtale om at rådighetsinnskrenkningene i ekteskapsloven §§ 32 til 34 ikke skal gjelde for særeie, jf ekteskapsloven § 37.
  • Avtale om ombytning og avkastning på formue som er særeie, jf ekteskapsloven 49.

Hvordan ektepakt opprettes

Formene for ektepakt er regulert i ekteskapsloven § 54 første ledd første til tredje punktum, hvor det står følgende:

«Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede».

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at «vitnene må være myndige og ved full sans og samling».

En ektepakt som oppfyller kravene nevnt over vil være er bindende for ektefellene selv og deres arvinger, jf ekteskapsloven § 54 tredje ledd.

Når vi oppretter ektepakter bruker vi standardskjemaene til Brønnøysundregistrene, som ligger under «skjemaer og maler» på familiejuss.no.

Når er det nødvendig med tinglysning av ektepakten?

En ektepakt som ikke er tinglyst er bindende for ektefellene og deres arvinger, jf. § 54 tredje ledd. Skal ektepakten imidlertid få rettsvern overfor kreditorene må den tinglyses, jf ekteskapsloven § 55 første ledd.

Bare de ektepakter som påvirker kreditorenes dekningsmuligheter trenger rettsvern. Ektepakter som kun inneholder avtaler om formuesordningen påvirker ikke kreditorenes dekningsmuligheter, og trenger derfor ikke å tinglyses.

Det følger av ekteskapsloven § 55 annet ledd at «en ektepakt som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses hos registerføreren for tinglysing i fast eiendom etter de alminnelige regler.»

Ved gaver som gjelder fast eiendom eller registrerbart løsøre kreves således dobbel tinglysning.

Hanne-Marie With Solvang

Forfatter Hanne-Marie With Solvang

Partner / Advokat E-post: solvang@dalan.no Telefon: 995 94 707

Flere artikler av Hanne-Marie With Solvang