Skip to main content

En avtale om delt fast bosted har også betydning for barnebidragets størrelse

Dagens bidragsregler ved delt fast bosted skiller ikke på hvor mye faktisk samvær den enkelte forelder har. Der foreldrene har avtalt eller fastsatt en annen samværsfrekvens enn 50/50-fordeling, ser vi ikke sjelden at regelen gir et uheldig utslag ved at den ene forelderen ikke kompenseres for sin faktiske økonomiske belastning. Som barnelov­utvalget, mener vi derfor at regelen bør endres.

Dagens bidragsregel ved avtalt eller fastsatt delt fast bosted

Delt fast bosted er et juridisk begrep som avgjør hvilke avgjørelser foreldrene kan ta på vegne av barnet, og definerer ikke tiden barnet er sammen med foreldrene. Du kan lese mer om avtale om delt fast bosted her.

Dersom foreldre ikke blir enige om bidragets størrelse, fastsettes dette av NAV i medhold av en egen forskrift (fostringstilskuddsforskriften) med tilhørende rundskriv. Utgangspunktet er at bidragets størrelse fastsettes ut fra foreldrenes inntekt og samværsfrekvens.

Når foreldrene har avtalt, eller retten fastsatt, delt fast bosted for barnet etter barneloven § 36, gjelder imidlertid særlige regler for bidragsbetaling (jf. forskriftens § 8). Det tas utgangspunkt i at begge har like store utgifter til barnet uavhengig av hvordan samværet er avtalt eller fastsatt. Dette innebærer at dersom barnet bor 1/3 hos mor og 2/3 hos far, så blir ikke far kompensert økonomisk av mor for den ekstra tiden barnet er hos ham. Dette til tross for at mer samvær normalt innebærer en større økonomisk belastning. I realiteten blir det da bare inntektsforskjell mellom foreldrene som vil gjøre det aktuelt med bidrag fra den ene til den andre.

Denne særløsningen ved delt fast bosted er det en del som blir overrasket over, fordi den ikke samsvarer med hva mange opplever som rimelig.

Mer bruk av delt fast bosted ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd ser vi at flere enn tidligere avtaler delt fast bosted.

Som vi har vært inne på i en av våre tidligere artikler, er det også vår erfaring at selv om domstolens adgang til å idømme delt fast bosted skal brukes i særlige tilfeller, er det en økende tendens til at dette faktisk idømmes. Artikkelen «Delt bosted – rettsutvikling; oftere dom på delt bosted» finner du her.

Barnelovutvalget har også nylig foreslått at retten i større utstrekning enn i dag skal kunne idømme delt fast bosted. Forslaget har vi kommentert nærmere i en egen artikkel som du kan lese her.

Barnelovutvalgets utredning er sendt på høring, med høringsfrist 1. mai 2021.

Bør bidragsreglene endres?

Barnelovutvalget foreslår å fjerne særbestemmelsen i forskriftens § 8. På denne måten vil foreldrene kunne vurdere valg av bostedsordning uten å se hen til ulike utmålingsregler for barnebidraget.

Vi er enige i at en slik endring er fornuftig, særlig siden vi i praksis ser at bestemmelsen i en del saker gir et uheldig resultat. Vi mener også at dagens regel i enkelte tilfeller virker konfliktdrivende. På dette grunnlag støtter vi barnelovutvalgets forslag om endring av bestemmelsen.

Frem til barnelovutvalgets forslag eventuelt følges opp av lovgiver er det imidlertid viktig at foreldre ved samlivsbrudd er kjent med de økonomiske konsekvensene en avtale om delt fast bosted kan få. Dette er også noe vi hensyntar når vi gir råd til våre klienter.

Trude Sørby Einersen

Forfatter Trude Sørby Einersen

Senioradvokat E-post: einersen@dalan.no Telefon: 959 78 461

Flere artikler av Trude Sørby Einersen