Skip to main content

Foreldreansvar

Av Publisert: 10. januar 2020Barnefordeling

Sist oppdatert 16. januar, 2024

Foreldre har foreldreansvar sammen for felles barn hvor farskapet er fastsatt i tråd med barnelovens regler. Der farskapet er erklært etter barneloven § 4 ved fødselen, er foreldreansvaret felles fra fødselen.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, og mor ønsker foreldreansvaret alene, må hun motsette seg dette innen 1 år etter at farskapet ble fastsatt, ved å gi melding til folkeregisteret eller ved dom.

Dersom far ikke ønsker foreldreansvaret, gjelder samme frist på 1 år til å gi slik erklæring. Når det er gitt slik melding til Folkeregisteret, får mor foreldreansvaret alene.

Så lenge foreldrene bor sammen med barnet, kan ingen av foreldrene reservere seg mot å ha foreldreansvar.

Dersom foreldrene flytter fra hverandre, skal det ikke gis erklæring til folkeregisteret, men partene kan da avtale at en av foreldrene skal ha dette alene. Det er imidlertid noen grenser for avtalefriheten, det kan f.eks. ikke avtales at far skal ha foreldreansvaret alene hvis barnet skal bo hos mor eller omvendt. Avtalen er ikke gyldig før den er meldt til folkeregisteret i den kommunen der barnet bor. Avtalen må være skriftlig og signert av begge foreldre. Et eksempel på avtale kan leses her.

Hva innebærer foreldreansvar?

Innholdet i foreldreansvaret fremgår av barnelovens § 30. Foreldreansvaret innebærer en rett og en plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Barnets interesser og behov skal være styrende for avgjørelsene som tas under foreldreansvaret. Det skal legges økende vekt på barnets meninger etter hvert som det blir eldre.

Det innebærer også en plikt til å gi barnet forsvarlig oppdragelse, og praktisk sørge for mat, klær og et sted å bo. Uavhengig av om man har foreldreansvar, har foreldre har plikt til å dekke utgiftene til forsørgelsen etter bl.§ 66.

I bestemmelsens tredje ledd er det inntatt at enhver form for vold mot barn er forbudt, også som ledd i oppdragelsen. Selv en mild form for vold anses som skadelig oppdragelsesmetode og det skal lite til før fysisk maktbruk i barneoppdragelsen vil være straffbart.

Den som har foreldreansvar, og selv er over 18 år, er også verge for barnet. Barnets verger skal handle i fellesskap. Blir ikke vergene enige i et spørsmål av betydning for barnet, treffer fylkesmannen avgjørelsen, jfr. Vergemålsloven § 18. Hvis den mindreårige ikke bor sammen med begge vergene, kan fylkesmannen bestemme at den ene av vergene alene skal disponere over bankkonto som tilhører den mindreårige. Hvis barnet bor hos begge foreldre og de har delt foreldreansvar, kan det være praktisk om vergene disponerer hver sin konto for barnet alene.

Hva kan den som har foreldreansvar bestemme?

Den som har foreldreansvar kan blant annet bestemme navn, om barnet skal gå i en annen skole enn offentlig skole, innmelding i trossamfunn, samtykke til medisinsk behandling, søknad om pass, flytting utenlands, adopsjon og ekteskapsinngåelse før 18 år.

Se oversikt over hva foreldrene har rett til å avgjørelser om etter samlivsbrudd hvis de har foreldreansvar, fast bosted og samvær her.

Se mer om flytting utenlands

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme informasjonen fra barnehage, skole o.l. Hvis den ene foreldrene har foreldreansvaret alene, kan den andre ikke kreve å bli innkalt til, eller delta i konferansetimer. Har den ene av foreldrene foreldreansvaret alene, skal denne gi den andre av foreldrene opplysninger om barnet, når det blir bedt om det. Den som ikke har del i foreldreansvaret har også rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Det skal ikke gis opplysninger hvis det kan være til skade for barnet.

Hvilke hensyn kan begrunne at den ene skal ha foreldreansvaret alene?

Retten skal i foreldretvist om foreldreansvar, avgjøre om det er til barnets beste at foreldreansvaret er felles eller at den barnet bor hos har foreldreansvaret alene, jfr. Bl. § 48. «Barnets beste» er et skjønnsmessig kriterium, og avgjørelsen må tas ut fra en konkret helhetsvurdering av barnets interesser i den enkelte sak. Vurderingstemaet vil være om foreldrene vil klare å samarbeide i tilstrekkelig grad, eller om felles foreldreansvar vil føre til stadige konflikter til skade for barnet.

Ann Kathrin Nordbø

Forfatter Ann Kathrin Nordbø

Senioradvokat E-post: nordbo@dalan.no Telefon: 920 87 511

Flere artikler av Ann Kathrin Nordbø

Join the discussion One Comment