Skip to main content
 

Hvorfor advokat

Engasjere advokat?

Det kan være vanskelig å ta stilling til når advokat bør engasjeres og når det ikke er nødvendig.

Engasjement av advokat er forbundet med kostnader i en situasjon hvor en gjerne skulle vært disse kostnadene foruten. Samtidig involverer saker om arv, skilsmisse og økonomisk oppgjør ved samboerbrudd ofte større økonomiske verdier. Uenigheter om barn og barnefordeling er krevende med store følelsesmessige aspekter for de involverte, hvor erfarne barnerettsadvokater vil kunne bistå med strategisk grep for å oppnå en barnefordeling til barnas beste.

I visse situasjoner vil det nok som regel være tilrådelig å søke bistand. Dette er;

  1. når du utsettes for urimelige krav og utilbørlig press,
  2. ved mottatt søksmål, varsel om rettslig prosess, begjæring om offentlig skifte eller opprettet sak hos barnevernet,
  3. når saken involverer større verdier eller kompliserte rettsspørsmål,
  4. når den andre parten allerede har innhentet juridisk assistanse, eller
  5. når du opplever at de følelsesmessige aspektene overskygger din evne til å fremme egen/barnas sak
  6. når behovet for avklaring og hjelp ellers er viktig.

Videre vil advokat gi veiledning i regelsettet og gi deg råd om hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem for å få gjennomslag for disse rettighetene. Advokatveiledningen bør være objektiv, nøktern og med fokus på det juridiske. Det har en egenverdi å få slik rådgivning i en situasjon hvor det ikke alltid er like enkelt å tenke klart.

Det er du som klient som beslutter grad av involvering av advokat. Det kan være nok med et klientmøte for innføring i rettsreglene som gjelder for saken, det kan være tilstrekkelig med advokat som «juridisk bakspiller», mens du selv forhandler eller det kan være nødvendig med direktebistand, dvs. bistand der advokat representerer deg og fremholder dine synspunkter direkte.

Det er slik at advokater med fordel gjerne kan brukes i en forberedende fase. En god ektepakt eller en god samboeravtale, kan gjøre bistand i forbindelse med skilsmisse eller samboerbrudd, unødvendig. Tilsvarende kan et godt testament begrense risikoen for tvist mellom arvingene. Slik forberedende bistand er som regel klart billigere enn juridisk bistand etter at tvist har oppstått.

Innenfor familierettens område vil vi til slutt presisere at det er kompliserte regler og juridiske termer som gjør at du bør velge advokat med omhu. En viktig del av den juridiske bistanden går ut på å klargjøre hvilke krav som bør forfølges, hvilke du bør la ligge og på hvilket vis kravene skal forfølges. Et annet viktig aspekt er når det bør forhandles, hva forhandlingene går ut på og når de eventuelt bør avsluttes.

Det er fordeler med spesialister som kjenner til den seneste utviklingen innen rettsfeltet, som gjerne har hatt sammenlignbare tilfeller som den saken du er oppi og som kjenner til hvilke rettslige muligheter som kan benyttes for å få gjennomslag.  Vi i Dalan advokatfirma DA er spesialisert innenfor familie-, arv-, skifte- og barnerett. I segmentet under skriver vi litt om hvorfor vi mener du bør engasjere oss.

Hvorfor engasjere oss?

Dalan advokatfirma DA er et etablert, velrennomert og pålitelig advokatfirma.  Vi er en av de få større advokatfirmaene med egen fagavdeling for familie-, arv-, skifte- og barnerett. Våre lokaler er sentralt lokalisert i Oslo. Samtidig spenner våre klienter over hele landet. Våre advokater prosederer saker for alle instanser og for alle nemnder og organer.  Vi er fast bobestyrer i arvesaker for Oslo byfogdembete, og vi er medlem av Advokatforeningen.

Avdelingen består av syv advokater, fordelt på partnere, senioradvokater, faste advokater og advokatfullmektiger. Vi utgjør derfor et av de få større, spesialiserte fagmiljøene innen rettsfeltet. Et utslag av dette er at vi jevnlig avholder interne møter, hvor vi bl.a. diskuterer problemstillingene vi står overfor.

Dalan advokatfirma består av flere andre avdelinger som vi jevnlig trekker på. Dette gjelder for eksempel selskaps- og skatterettsavdelingen vår, som ofte benyttes i saker som involverer arv eller skifte av næringsvirksomhet samt eiendomsrettsavdelingen dersom problemstillingene omfatter fast eiendom, herunder rettigheter forbundet med fast eiendom.

Vår dyktighet, vår størrelse og spesialisering samt det at vi utgjør et større fagmiljø innenfor familie- arv- skifte- og barnerett, gjør våre juridiske råd robuste. Vi opplever følgelig at vi ofte får gjennomslag for våre juridiske synspunkter i domstolene eller i forhandlinger.

Vår oppgave som din rådgiver er å sikre dine rettigheter og ivareta dine interesser.  Vi vil tale din sak og vi vil gjøre vårt ytterste for å løse den til det beste for deg.

Vår tidsbruk fremkommer av spesifiserte timelister. Vi gir løpende oversikt eller avtaler kostnadsmessige rammer for juridisk bistand, slik at utgiftene blir forutsigbare for deg og reflekter den situasjonen du befinner deg i.

Hva vi kan bistå med:


Arv

I arvesaker bistår vi ofte i forberedende faser. Dette vil i første rekke være for opprettelse av testamenter eller ulike former for generasjonsskifter, for eksempel av næringsvirksomhet.

Vi bistår i konflikthåndteringssituasjoner. Dette kan enten være som oppsatt testamentsfullbyrder eller bobestyrer, under privat eller offentlig skifte, eller på vegne av enkeltarvinger. Vi har regelmessig rettslige prosesser, enten det går på gyldighet av testamenter, misbruk av uskifteordning, om utdelinger anses livs- og dødsdisposisjoner eller andre former for juridiske tvister i arvesaker.

Ekteskap og samboerskap

I saker om ekteskap og samboerskap bistår vi forberedende faser med opprettelse av ektepakt og samboeravtaler. Vi bistår parter som ønsker å etablere sameie, ved at den ene kjøper seg inn og vi bistår med annen form for forhåndsregulering av partenes rettsposisjoner, for eksempel eierutøvelsen hvis ektefellene driver aksjeselskap eller ansvarlig selskap sammen.

Vi bistår i konflikthåndteringssituasjoner, da i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter skilsmisse eller samboerbrudd. Vi fungerer som «juridisk bakspiller» for en av partene, vi forhandler og vi bistår i rettslig prosesser, for eksempel som prosessfullmektig i søksmål eller som engasjert advokat ved åpnet offentlig skifte.

Barnefordeling / foreldretvister og barnevern

I saker om barn og barnefordeling bistår vi både som meklere for begge foreldrene og som advokat for en av foreldrene. Som advokat for en forelder bistår vi med strategiske råd med sikte på å oppnå en barnefordeling til barnas beste.

Lar tvisten seg ikke løse har vi omfattende barnerettslig prosesserfaring, våre barnerettsadvokater har prosedert saker for tingretter og lagmannsretter i hele landet samt for Høyesterett.

Vi bistår også i saker etter barnevernloven og kan gi strategiske råd om hvordan man bør forholde seg dersom barnevernet blir involvert i deres familie. Dersom barnevernet fremmer krav om tvangsvedtak har foreldrene rett til advokat, vi bistår også ved prøving av tvangsvedtak for Fylkesnemnder og domstolene.