Skip to main content

Kan svikt i barnevernet gi grunnlag for erstatning?

Unge som har blitt sviktet av de som skulle ivareta dem da de var barn, har ofte spørsmål om noen kan stilles til ansvar for det de har opplevd. Traumer fra barndommen kan forårsake psykiske og somatiske sykdommer, samt rus- og sosiale problemer i voksen alder. En mulighet for erstatning kan ha stor betydning, naturligvis økonomisk, men også for å få anerkjennelse for hva de har måttet tåle som barn og for å få en bekreftelse på at det som har skjedd, ikke skulle ha skjedd.

For å få erstatning i Norge må det foreligge et rettslig grunnlag. At det har oppstått en skade eller et økonomisk tap er ikke nok i seg selv. Det er heller ikke det samme å ha rett som å få rett. For å få rett må en kunne dokumentere at vilkårene for erstatning er oppfylt og kravet kan ikke være foreldet.

Både barn og foreldre kan kreve erstatning for feil begått av barnevernet. Barn kan for eksempel ønske å kreve erstatning for at barnevernet ikke grep inn selv om vilkårene for omsorgsovertakelse forelå, eller der barnevernet ikke har fulgt loven mens barnet var under barnevernets omsorg. Foreldre kan ønske å kreve erstatning der barnevernet har grepet inn uten at vilkårene var oppfylt.

For å kreve erstatning i barnevernssaker kreves det at det foreligger en skade, enten fysisk, psykisk og/eller økonomisk, som står i adekvat årsakssammenheng med feilen begått av barnevernet. Fysisk eller psykisk skade bør kunne dokumenteres med legeerklæring.

Det er i de aller fleste tilfeller kommunen, som arbeidsgiver, kravet skal rettes mot. Det må påvises at barnevernet i sin håndtering av saken har opptrådt uaktsomt, og utenfor det en med rimelighet kan forvente av barnevernet. I rettspraksis vises det til at barnevernet i saker om omsorgsovertakelse står i vanskelige vurderinger. Barnevernet må foreta løpende vurderinger på det faktagrunnlaget de til enhver tid har for hånden, uten fordelen av etterpåklokskapens avklarende lys. Det biologiske prinsippet står sterkt i norsk barnevern. Det betyr at det har en egenverdi at barn vokser opp hos sine egne foreldre. Tilknytningen til foreldrene er en viktig ressurs for barnet, også der oppvekstsvilkårene er langt fra optimale. Men det må uansett gjelde en grense for hvor lavt aktivitetsnivå som skal kunne aksepteres i tilfeller hvor det var åpenbart at omsorgssituasjonen for barn var helt utilfredsstillende. Hvis barnevernet opererte under dette nivået, må det kunne konstateres ansvarsbetingende uaktsomhet. Det er ikke tvilsomt at unnlatt omsorgsovertakelse etter omstendighetene kan oppfylle kravet til uaktsomhet og lede til ansvar. Det synes samtidig klart at det skal en del til før ansvar kan konstateres i slike tilfeller.

For å kunne vinne frem med et erstatningskrav må det også foreligge årsakssammenheng mellom den skaden som har oppstått og uaktsomheten som er utvist av barneverntjenesten. Årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. Handlingen eller unnlatelsen er da en nødvendig betingelse for at skaden inntrer. I tillegg kreves at handlingen eller unnlatelsen har vært «så vidt vesentlig i årsaksbildet» at det er naturlig å ilegge ansvar. I denne vurderingen vil det i f.eks. saker om unnlatt omsorgsovertakelse ses på om skaden kunne ha vært unngått om omsorgovertakelse hadde skjedd tidligere. Momenter som kan tas inn i denne vurderingen er f.eks. barnets alder og varigheten av omsorgssvikten fra barnevernet fikk grunn til å engasjere seg i familien og frem til omsorgsovertakelse fant sted.

Som nevnt innledningsvis er det ikke mulig å søke erstatning for krav som er foreldet. Krav på skadeserstatning eller oppreisning foreldes 3 år etter den dagen da skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Erstatningskrav for feil begått av barnevernet omfattes ikke av en absolutt foreldelsesfrist på 20 år såfremt skadelidte var under 18 år da feilen ble begått, og kommunen/barnevernet kjente eller burde kjent til risikoen feilen representerte for skadelidtes helse.

For krav som er foreldet og som ikke dekkes av andre erstatningsordninger, er det mulig å søke rettferdsvederlag for skade eller ulempe man er påført som følge av kritikkverdige forhold fra det offentliges side. Søknad om dette kan sendes inn via: www.sivilrett.no, og man kan få hjelp av Statens Sivilrettsforvaltning til innhenting av offentlige dokumenter.

Ann Kathrin Nordbø

Forfatter Ann Kathrin Nordbø

Fast advokat E-post: nordbo@dalan.no Telefon: 920 87 511

Flere artikler av Ann Kathrin Nordbø