Skip to main content

Menneskerettsdomstolen (EMD) har norsk barnevern under lupen – skal behandle ni norske barnevernssaker

Av Publisert: 4. desember 2017Barnevern, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har siden våren 2017 besluttet å prøve ni norske barnevernssaker. Dette er et tydelig signal fra menneskerettsdomstolen på at domstolen ønsker å gå norsk barnevern nærmere under lupen.

Felles for alle sakene er at domstolen skal vurdere om Norge har brutt EMK art 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv.

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Hittil er to saker behandlet av EMD og domstolen konkluderte i begge med at Norge ikke har brutt EMK art 8.

Den første dommen ble avsagt den 7. september 2017 i saken M.L. v. Norway (no. 43701/14). Saken gjaldt akutt fosterhjemsplassering av en mors yngste sønn. Moren, som er klager i saken, ønsket at den yngste sønnen skulle plasseres i samme fosterhjem som sønnens eldre bror. Den eldre broren var allerede plassert hos klagerens mor og stefar og klageren ønsket at også yngste sønn skulle plasseres hos dem. Barnevernet plasserte gutten i et annet fosterhjem og fikk medhold i EMD om at denne plassering ikke medfører et brudd på EMK art 8.

Les dommen her.

Den andre dommen som hittil er behandlet av EMD ble avsagt den 30. november 2017: «Strand Lobben and Others v. Norway». Saken omhandler tvangsadopsjon av gutt som først ble plassert i fosterhjem da han var en måned gammel. Etter at gutten hadde bodd tre år hos fosterforeldrene ble moren fratatt foreldreansvaret og gutten ble adoptert av fosterforeldrene. EMD konkluderte i denne saken med knappest mulig flertall, fire mot tre stemmer, med at Norge ikke har brutt EMK art 8.

Les dommen her.

Vi vil følge tett med på de kommende domsavsigelsene fra EMD hvor det norske barnevernet er klaget inn, og publisere de ulike dommene fortløpende.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit