Skip to main content

Om sakkyndige i barnefordelingssaker

Av Publisert: 18. desember 2017Ane Fuglesang Herskind, Barnefordeling

Sist oppdatert 19. desember, 2018

I alle barnefordelingssaker er «barnets beste» det overordnede mål, og avgjørende for sakens utfall. Men hva er egentlig «barnets beste»? Det finnes en rekke generelle forhold som anses å ha betydning for vurderingen av hva som vil være til barnets beste, herunder bla. risiko ved miljøskifte/ «status quo», god samlet foreldrekontakt, barnets ønske, foreldrenes personlige forutsetninger/egenskaper, stabile og trygge oppvekstvilkår, splittelse av søsken, etc. Vurderingen knyttes helt konkret opp mot den enkelte situasjon og barnet det gjelder. For å få best mulig kunnskap om hva som vil være den beste løsning for det enkelte barn, får retten bistand fra sakkyndige til å foreta ovennevnte vurderinger.

Hvem er den sakkyndige, og hva skal vedkommende gjøre?

For at retten skal få et tilstrekkelig godt grunnlag for å vurdere hver enkelt sak og hva som er til barnets beste, oppnevner retten altså en sakkyndig som skal bistå til å opplyse saken. Den sakkyndige er som oftest utdannet psykolog eller psykiater.

Gjennom den sakkyndiges arbeid skal vedkommende bidra med å opplyse saken og avklare hva partene midlertidig eller endelig bør kunne bli enige om slik at en eventuell løsning blir til barnets beste. Den sakkyndige kan også medvirke til eventuell mekling mellom partene, samt bidra til avklaring av hvordan saken best skal behandles videre. Retten og partene utformer gjerne et mandat til den sakkyndige i fellesskap, hvor de kan presisere hvilket arbeid de ønsker at den sakkyndige skal utføre i den enkelte sak.

En oppnevning kan skje etter barneloven § 61 første ledd nr. 1. Den sakkyndige har da som oppgave å innhente informasjon, kartlegge saken og bidra med sine vurderinger. Retten kan imidlertid også oppnevne den sakkyndige etter barnelovens § 61 første ledd nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal den sakkyndige uttale seg om et eller flere av spørsmålene som saken reiser. Sistnevnte bestemmelse benyttes særlig hvor det er fremsatt påstander om vold, overgrep, rus eller psykiske lidelser.

Betydningen av den sakkyndiges uttalelser

Den sakkyndige skal som nevnt si noe om hva vedkommende anser som «barnets beste» ut ifra deres faglige vurderinger. Dommeren står likevel fritt til å avgjøre saken, og hvorvidt den sakkyndiges anbefalinger skal tillegges vekt. Som oftest vil den sakkyndiges vurderinger og anbefalinger imidlertid få avgjørende betydning for resultatet, og det forekommer relativt sjelden at retten avsier en dom i strid med den sakkyndiges anbefalinger.

Ane Fuglesang Herskind

Forfatter Ane Fuglesang Herskind

Senioradvokat E-post: herskind@dalan.no Telefon: 920 88 023

Flere artikler av Ane Fuglesang Herskind