Tilbakemeldinger

Vi hjelper en rekke klienter med ulike saker. Her er noen hyggelige tilbakemeldinger fra noen av dem.

Sitat fra klient
Skaff en advokat som kjenner kvaliteten på den enkelte sakkyndige!

Få dager etter at jeg til slutt, etter å ha prøvd «alt» for å få det til å fungere, avsluttet det turbulente forholdet til den andre forelderen, ble jeg stevnet inn for retten med krav om samvær og del i foreldreansvaret. Dette var en helt ny situasjon for meg, jeg var nedslitt og stresset med eneansvar for et barn under året, og en slektning anbefalte en advokat som en venninne av vedkommende hadde brukt tidligere i en liknende situasjon. Jeg måtte bestemme meg fort for å rekke fristen som retten hadde satt for tilsvar, og advokaten ga inntrykk av å være erfaren med barnesaker, at hun så alvoret i saken, og de skriftlige arbeidene hennes i saksforberedelsen var av tillitvekkende kvalitet. Advokaten protesterte imidlertid ikke på rettens oppnevning av sakkyndig, og hennes blinde og ukritiske tiltro til at rettens liste over sakkyndige holder en ens kvalitet, skulle vise seg å koste meg svært dyrt, både økonomisk og helsemessig. Men det visste jeg ikke da, og i en ny situasjon, utslitt og sårbar, hadde jeg lite annet praktisk valg enn å bare følgene rådene fra min advokat, som var betalt for å hjelpe meg med å ivareta barnets beste i en svært komplisert sak.

Jeg har selv en høyere utdanning innenfor tilgrensende felt, og det ble raskt tydelig for meg at den rettsoppnevnte sakkyndige falt igjennom faglig. Det føltes fortvilende, men min daværende advokat argumenterte hardt for å vise tillit til systemet og la den sakkyndige få gjøre en innledende vurdering. I mangel på energi og erfaring med rettsprosesser, lot jeg meg presse. Men selvfølgelig hadde jeg rett, og til tross for at de fleste rundt meg av både profesjonelle og annet nettverk var overbevist om at saken ville framstå åpenbar for alle med et minimum av faglig innsikt, endte det med at den sakkyndige på alle måter demonstrerte at hun ikke hadde forstått sakens alvor i sin «løsningsorienterte» vurdering, som motparten selvfølgelig trykket umiddelbart til sitt bryst.

Advokaten forsøkte å presse meg til å opprettholde tilliten til systemet, lytte til den sakkyndiges anbefaling og forlike. Hun «truet» med at jeg ellers risikerte årevis i rettssystemet, og dessuten å ende opp med å dekke også motparts sakskostnader. I følge advokaten var det så godt som umulig å få oppnevnt ny sakkyndig, og dessuten var det ekstremt sjelden at sakkyndiges vurderinger ikke endte opp med å være så godt som likelydende. Jeg tør ikke tenke på hva konsekvensene for barnet ville ha vært om jeg hadde hørt på henne.

Etter å ha gjort research hele natten, tok jeg morgenen etter kontakt med Anne Hazeland Tingstad, som jeg fant ut at jobbet kun med disse sakene. Anne kom inn på kontoret på fridagen sin for å møte meg, og det ble fort klart at Anne virkelig visste hva hun pratet om. Hun la ingenting imellom hva angår den varierende kvaliteten på sakkyndige, og selvfølgelig kjente hun til «min» sakkyndig, som hun hadde på sin «nei»-liste. Jeg kan knapt forklare hvor mye det betydde at noen sa det som det var, og gjorde det klart at det ikke var meg som feilvurderte situasjonen. Anne overtok saken min samme dag.

Valget av sakkyndig har alt å si for saken. Anne begjærte bytte av sakkyndig, fikk gjennomslag, og den nye sakkyndige, som faktisk gjorde jobben sin, kom til helt motsatt konklusjon.

Det er en tragedie at Anne ikke var min advokat fra begynnelsen av, da retten setter stor lit til og i de aller fleste tilfeller pleier å følge den sakkyndiges anbefalinger. I motsetning til straffe- og barnevernssaker, der den sakkyndiges rapport skal godkjennes av en kommisjon før retten kan legge den til grunn, er kvalitetssikringen i barnelovssaker helt og holdent opp til den enkelte sakkyndige selv, og det kan få alvorlige konsekvenser og i siste ende vil det være barnet som er taperen når det legges sakkyndige anbefalinger fundert på arbeider av tvilsom kvalitet til grunn for rettens videre vurderinger. Retten har nemlig en tendens til å legge den sakkyndiges vurdering til grunn som faglig valid helt til ny vurdering foreligger og invaliderer den. Det blir som å legge en morken planke som fundament; den ligger fast og følger saken helt til den byttes ut. Den mellomperioden der kostet meg ett års sykmelding, og gjorde et realt innhugg på sparekontoen da motparten fastholdt og kjørte et hardt løp basert på «planken» som både retten og Anne og jeg hele tiden måtte forholde oss aktivt til, gjennom ankeprosesser og tilsvar på diverse begjæringer og prosesskriv, helt fram til ny sakkyndigrapport forelå. Så selv om retten her gikk med på å bytte ut sakkyndig, og den første sakkyndiges inadekvate arbeid dermed ikke fikk praktisk relevans i siste ende for selve utfallet for saken, så har feilvalget av sakkyndig kostet dyrt og vært til stor belastning under sakens gang.

I ettertid har jeg forstått at det er en kjent sak både for Oslo Tingrett, Psykologforeningen og myndighetene for øvrig at enkelte sakkyndige ikke holder psykologfaglig mål i barnesaker (i alle fall de med en viss kompleksitetsgrad), sist belyst i artikkelserie i Aftenposten med oppstart den 09.06.18. I foreløpig siste artikkel i serien, «Psykologer imøtegår kritikken om kvalitet» av 15.06.18, svarer leder i FOSAP (foreningen for sakkyndige psykologer) på spørsmål fra journalisten om hvordan problemet med at enkelte sakkyndige åpenbart ikke holder godt nok faglig nivå skal løses, at «vi har ikke noe system i dag som hindrer dem i å praktisere – annet enn at tingrettens dommere ikke velger dem, og at advokatene rundt planmøtene før rettssak sier fra hvem de ikke vil ha».

Akkurat så galt er det. Så når retten av ulike grunner ikke evner å stå for kvalitetssikringen av sakkyndige, blir det ditt problem om du ikke selv sørger for å forestå den gjennom ditt valg av prosessfullmektig. Velg en advokat som erfaringsmessig kjenner til kvaliteten på hver av de samtlige 80 sakkyndige som står på lista i Oslo og Akershus, og som vet å stille krav til retten. Velg Dalan Advokatfirma fra første stund.

Anne Hazeland Tingstad

Sitat fra klient
Advokat Maria Stråtveit har representert meg i flere år, først som rådgiver på enkeltsaker og deretter i tunge rettslige prosesser. Saken omfattet en komplisert barnefordelingssak mot 2 ekspartner jeg har barn med som slo seg sammen imot meg på måter man ikke vil tenke seg, der jeg sto maktesløs mot både barnevern og en rekke andre instanser. Foruten familie og venner sto jeg helt alene mot alt som stormet rundt meg. Maria var den eneste som trodde meg og hennes engasjement samt det at hun så meg og forsto meg hjalp veldig. Hennes engasjementet ble godt reflektert i retten under rettssaker både i ting- og lagmannsrett. Jeg kjenner selv ingen som har stått i en slik sak av både omgang og kompleksitet og jeg hadde nesten ikke trua på å vinne frem noe sted, men Maria holdt fokus og hjalp til hele veien. Samtidig hadde hun hele tiden et sterkt fokus på barnets beste. Sluttresultatet på alle fronter endte positivt. Så leter man etter en med både hode og hjertet på rett sted så kan jeg trygt anbefale Maria.

Maria Cabrera Stråtveit

Sitat fra klient
Anne var en trygg «klippe» for meg vedrørende en barnefordelingssak for noen år siden.

Anne har bred erfaring fra feltet og viste stor profesjonalitet under prosessen og i rettsmøtene. Hun er rask og effektiv og holdt meg oppdatert under sakens gang og informerte meg om viktige ting gjerne også etter endt arbeidstid. Anne har også mye empati som er viktig i en slik sak som er veldig følelsesladet.

Jeg kan virkelig anbefale Anne for andre i lignende saker.

Anne Hazeland Tingstad

Sitat fra klient
Til min advokat Anne Tingstad
Du førte min sak da min lille datter ble hovedpersonen i et vondt samlivsbrudd. Da frykten for hennes fremtid ble totalt lammende kontaktet jeg deg,- og din umiddelbare forståelse og beroligende ord var bare starten på hva som skulle vise seg at bodde i deg.. Den aller største trygghet, den som fikk meg til å virkelig tro og ville stå på videre var din ubeskrivelige gode evne til å se mitt barn og hva som var best for henne, der og da, men også for hennes fremtid. Når du førte saken var du hjertevarm men først og fremst konkret og enormt kunnskapsrik. Og du førte den vel i havn. Min datter var 4 år da,- nå er hun 9 og en glad og tullete bekymringsløs jente med mamman sin tett på livet. Jeg vil ikke tenke på hvordan livet kunne vært hvis jeg ikke hadde kontaktet deg den dagen. Du stod der med meg, for meg og bak meg hele den tunge veien, hele tiden for min kjære datters beste. Når alt var på det mørkeste satt du dimmeren på. Tusen hjertelig takk kjære Anne. Vi vil aldri glemme hva du gjorde for oss...

Anne Hazeland Tingstad

Sitat fra klient
Til Anne Tingstad
Du har ført min barnesak for meg og min sønn etter at han ble flyttet fra meg. Du var ikke min advokat den gang, men jeg har lurt på om ting hadde vært annerledes om du hadde vært det.

Da du kom til oss fikk jeg ikke bare en god advokat, men også en opplysende og veiledende person som på profesjonelt og klokt vis satt rettssystemet og vår rolle i perpektiv.

Du satt deg inn i saken og detaljer som imponerte meg stort.
Barnet mitt har akkurat kommet hjem igjen til meg og vi er så takknemlig for hva du har gjort for oss.

Tusen takk!

Anne Hazeland Tingstad

Sitat fra klient
Jeg takker så mye for din bistand ift barnefordelingssak, som jo endte godt. Jeg vil trygt anbefale deg til andre, om de trenger bistand. Her er hva jeg ellers kan uttale om dette:
Jeg er meget fornøyd med adv. Maria Cabrera Stråtveit og anbefaler henne videre til andre som eventuelt har behov for advokatbistand i barnefordelingssaker. Hun ble opprinnelig anbefalt overfor meg av en person som jeg kjente og som fikk bistand av henne i en liknende sak. Denne personen var også strålende fornøyd med henne, slik som jeg nå også er.

Maria Cabrera Stråtveit

Sitat fra klient
Tingstad har representert meg i flere saker de siste 2,5 årene. En skiftesak og en foreldrekonflikt/barnefordelingsak. Hun har også bistått meg i en pasientskadeerstatningssak og en utfordring i forbindelse med ytelse fra NAV. Det var helt tilfeldig at jeg fikk Tingstad som advokat i første omgang.
Ved fire anledninger de siste 2,5 årene har Tingstad og undertegnede vært i retten sammen, samtlige ganger har det gått i min favør.

Tingstad er en særdeles real og rettskaffen advokat som innehar masse kunnskap. Hun er opptatt av å få frem det rette resultat gjennom å veilede sin klient på den vei som fører til minst mulig konflikt. Skiftesaken og foreldrekonfliktsaken var begge saker med et ekstremt høyt konfliktnivå mellom partene. Jeg har opplevd Tingstad som svært løsningsorientert i hele prosessen. Hun har også fokus på de økonomiske forhold med tanke på å holde kostnadene til klienten nede.

“Tingstad er en særdeles real og rettskaffen advokat som innehar masse kunnskap.”

Tingstad har vært en enestående ressurs i å hjelpe meg som klient til å holde fokus på sakens, og stridens, kjerne. Altså det som virkelig gjelder. Dette sammen med hennes tydelige, men omsorgsfulle, kommunikasjon, har i utstrakt grad dempet mine personlige utfordringer ved å stå i slike belastende saker over tid. Hun gav klare tilbakemeldinger hvis hun var uenig i mine refleksjoner eller vurderinger. Disse egenskapene har vært helt avgjørende for meg og min familie i denne vanskelige tiden.

Jeg opplever at Tingstads styrke, den som skiller seg fra andres, ligger i hennes fokus på logisk argumentasjon. Tingstad fokuserer i utstrakt grad på logikk og rederlig argumentasjon. Hun lar fakta og logikk tale for seg. Dette resulterer i at Tingstad har en god tone med dommerne i rettssalen, dette da de ha erfart at hennes uttalelser og argumentasjon har tyngde og validitet.

Jeg føler jeg har utviklet meg som menneske i løpet av disse 2,5 årene vi har samarbeidet, Tingstad har mye av æren. Hun har ikke bare gått veien med meg, hun har staket ut kursen! Og vi kom i mål.

Anne Hazeland Tingstad

Sitat fra klient
Jeg er veldig takknemlig for all hjelp og bistand jeg fikk av deg i den krisen jentene og jeg befant oss i.

Det var trygt å ha en advokat som jeg hele tiden viste var faglig dyktig. Jeg satte også pris på at du alltid var veldig tilgjengelig på mail og telefon i det som var en helt uvirkelig og grusom periode. Du var rask, ryddig og presis. Mest av alt satte jeg pris på at du virkelig brydde deg om jentene, og at fokuset var på å hjelpe de i den situasjonen de var i.

“Mest av alt satte jeg pris på at du virkelig brydde deg om jentene, og at fokuset var på å hjelpe de i den situasjonen de var i.”

Resultatet i Tingretten var jo dramatisk. Full omsorg til meg og samvær under tilsyn med mor.

Det er imidlertid ingen tvil om at dette var helt nødvendig når barn er utsatt for foreldrefientlighet. Når situasjonen er så alvorlig og skadelig for barna ser jeg at det ikke finnes noen andre gode løsninger. Uten dette resultatet hadde jentene aldri kommet ut av situasjonen. De hadde ikke bare mistet en far, men også halve slekten sin - med de alvorlige konsekvenser det ville ha fått for deres psykiske helse.

Foreldrefientlighet er en form for omsorgssvikt jeg tror det er for lite fokus på og kjennskap til blant fagfolk. Jeg håper at det vil bli en endring her slik at de som er utsatt for dette kan få få riktig hjelp.

Anne Hazeland Tingstad