Skip to main content

Samvær med små barn – anbefalinger fra Psykologforeningen (FOSAP)

Av Publisert: 2. mai 2018Barnefordeling, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Utvikling

Det har vært en utvikling i Norge i de senere årene hvor det har blitt åpnet opp for mer og mer samvær med begge foreldrene også for de minste barna.

I Norge har det tradisjonelt vært en holdning om at de minste barna er sårbare for forandringer og at det derfor ikke er til de minste barnas beste med omfattende samvær med den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos. I forarbeider til barneloven fra 2008 vises det til denne forskningen og fastslås at for barn under 7 år er det normalt ikke til deres beste å være like mye hos begge sine foreldre.

Tendens til gradvis oppmykning til mer samvær

Rettspraksis viser derimot at dette har blitt modifisert i årene som har gått siden 2008 og vår erfaring er at domstolene gradvis åpner mer og mer opp for omfattende samvær også for de minste barna. Det blir også mer og mer vanlig med delt bosted også for barn under 3 år.

Anbefalinger fra Norsk Psykologforening (FOSAP)

Foreningen for sakkyndige psykologer, en faggruppe i Norsk Psykologforening, kom i september 2014 med anbefalinger for samvær med barn under 3 år. Vurderingene er basert på medlemme­nes erfaringer fra arbeid med barn og familier og på aktuell utviklingspsyko­logisk kunnskap. Psykologene åpner opp for at det fra barn har fylt tre år kan ligge til rette for at barn er like mye hos begge sine foreldre og har delt bosted.

Anbefalingene er revidert av psykologforeningen, som kom med en ny utgave i september 2017. Revisjonen i 2017 har også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra ulike fagpersoner og miljøer som har forholdt seg til anbefalingene fra 2014. I den nyere utgaven kommer det tydeligere frem at anbefalingen ikke er ment for de tilfellene der begge foreldre har etablert en relasjon til barnet før bruddet. Der tilknytningen til barnet er etablert understrekes det at det anbefales at den relasjon/kontakt hver av foreldrene hadde til barnet blir videreført etter bruddet i den grad det er mulig. Dette er en viktig presisering da den første utgaven var uklar og i stor grad også ble tolket som anbefaling der det allerede var etablert en kontakt og tilknytning mellom barnet og samværsforelderen. Dette ledet dessverre til misforståelser og «misbruk» av anbefalingene.

Anbefalingene i veilederen er i hovedsak ment for de foreldrene som ikke lever sammen, med barn under 3 år, og hvor begge foreldrene ikke har etablert et forhold til barnet. Psykologene anbefaler at barn under tre år ikke har delt bosted, men at barn har en fast omsorgsbase, et fast bosted. Det vil si at barna for det meste bor og sover samme sted, og har én hovedomsorgsperson.

I anbefalingene tas det utgangspunkt i barnets første halvår og gis anbefalinger for samvær for hvert halvår frem til barnet er 3 år. Det anbefales hyppige – men forholdsvis korte – samvær med den andre av foreldrene som barnet ikke bor fast hos.

I barnets første halvår anbefales regelmessige, hyppige og korte samvær flere ganger per uke med hovedomsorgspersonen tilgjengelig eller i nærheten. Fra barnets andre halvår anbefales det at samværenes lengde utvides slik at samværene varer over flere timer. Det anbefales at barnet gjøres kjent med samværsforelderens hjem i denne perioden.

I barnets tredje halvår anbefales det å prøve ut overnatting, men det vises til at de fleste barn begynner i barnehage i denne perioden og det må tas hensyn til barnets eventuelle reaksjoner på mer fravær fra hovedomsorgspersonen enn tidligere.

Når barnet er rundt 2 år vil de fleste barn være i stand til overnattinger hver uke, eventuelt i tillegg til noen kortere samvær. Fra barnets femte halvår anbefales overnattinger med flere netter etter hverandre, for eksempel i helger og ferier. Det åpnes også opp for midtukesamvær med overnattinger.

Etter fylte 3 år vurderer psykologene at de fleste barn skal kunne ha en mer omfattende samværsordning med samvær som går over lengre tid. For mange barn kan en ordning med like mye/ tilnærmet like mye tid hos begge foreldre være bra. Psykologforeningen åpner altså opp for at delt bosted kan være til barns beste fra fylte 3 år.

Psykologforeningen trekker frem enkelte momenter som bør være på plass for at omfattende samværsordninger skal være til barnas beste;

  • Foreldrene bor forholdsvis nært hverandre
  • Foreldrene har et godt samarbeid
  • Barnet trives godt med ordningen

Vår anbefaling

For de minste barna er det vår anbefaling at man utarbeider en avtale med en detaljert opptrappingsplan for samværene, som ihensyntar barnets alder, tilknytningen til begge foreldrene og om barnet blir skadelidende ved fravær fra barnets hovedomsorgsperson. Dette må alltid vurderes konkret, men anbefalingene fra FOSAP kan brukes som en nyttig rettesnor.


Anbefalingene fra psykologforeningen finner du her.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit