Skip to main content

Vi utarbeider kurs innen våre ekspertfelt og kan skreddersy kurstilbud etter deres behov og ønsker. Ta gjerne kontakt for tilbud om kurs innen familie-, barne-, skifte- og arverett

Seminarer

13. november 2024 – 09.30 til 11.30

Etikk-kurs i barnerett

Hvordan ivareta både klientens interesser og barnets beste?

Maria Cabrera Stråtveit, Advokat og partner, Dalan Advokatfirma DA

Barnerettsadvokater har et særskilt ansvar for å ivareta barnets beste. Hensynet til barnets beste er overordnet i alle saker vedørende barn. Det stiller krav til advokater om å gi veiledning og råd til klienten, som ivaretar barnets beste. Samtidig er advokater etter reglene for god advokatskikk pliktig etter beste evne å ivareta klientens interesser. Hvordan ivaretas både barnets beste og klientens interesser?

Påmelding og mer informasjon

16. oktober 2024 – 9.30 til 16.30

Foreldretvister etter barneloven

Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: de mest relevante endringsforslagene.

Ann Kathrin Nordbø, Senioradvokat, Dalan Advokatfirma DA
Maria Cabrera Stråtveit, Advokat og partner, Dalan Advokatfirma DA

Du vil som deltaker få en praktisk og grundig oppdatering i gjeldende regelverk for foreldretvister og foreslåtte lovendringer. Kurset vil gi deg gode tips og praktiske eksempler på hvordan du kan løse ulike barnerettslige problemstillinger, som advokat i foreldretvister. Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger underveis.

Kurset vil ha en praktisk tilnærming basert på kursledernes omfattende erfaring fra foreldretvister.

Påmelding og mer informasjon

Torsdag 25. mai 2023 – 9.00 til 16.00

Aktuelle emner i barnerett

Felles for kursets aktuelle temaer er at dette er temaer hvor det har vært en rettsutvikling senere tid både gjennom rettsprakis, lovforarbeid og forskning. Deltakerne vil få en grundig oppdatering i rettsutviklingen basert på foredragsholdernes erfaring fra domstolene som dommer/utreder og barnerettsadvokater. Det vil bli lagt opp til en praktisk tilnærming med gode tips til hvordan ulike barnerettsrettslige problemstillinger bør søkes løst.

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Marte Strand Sinkerud, senioradvokat i advokatfirmaet Dalan.

Kurset egner seg for alle som jobber eller vil jobbe med saker etter barneloven, og gir 7 juridiske etterutdanningstimer.

Man kan delta både fysisk og digitalt.

Påmelding og mer informasjon

Mandag 6. mars 2023 – 9.30 til 16.00

Foreldretvister etter barneloven

Barnelovsutvalget sendte forslag til ny barnelov på høring i januar 2021 med høringsfrist 06.05.22. Det foreligger nå 200 høringssvar. Kurset vil fokusere på de mest relevante endringsforslagene for de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene og nyere rettspraksis.

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Ann Kathrin Nordbø, senioradvokat i advokatfirmaet Dalan.

Kurset gir deg:

 • En grundig oppdatering og oversikt over gjeldende rett, forslagene til ny barnelov og rettsutviklingen for foreldretvistene
 • Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene og muligheter for erfaringsutveksling

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven, praktiserende advokater, sakkyndige, offentlige ansatte som jobber i barnevernet og familievernkontoret, jurister m.v.

Kursbevis vil bli utstedt deltakerne i etterkant av kurset til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Man kan delta både fysisk og digitalt.
Påmelding og mer informasjon

Onsdag 7. desember 2022 – 9.00 til 16.00

Aktuelle emner i barnerett

Barneretten er et rettsfelt i stadig utvikling, og dette kurset gir deltakerne en oppdatert gjennomgang av rettspraksis, forslaget til ny barnelov og nyere forskning vedrørende flere ulike tema.

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Marte Strand Sinkerud, senioradvokat i advokatfirmaet Dalan.

Kurset vil gi deltakerne praktisk oppdatering i aktuelle temaer innen barneretten der det har vært en rettsutvikling i den senere tid. Deltakerne vil få en grundig oppdatering basert på foredragsholdernes erfaring fra domstolene som barnerettsadvokater. Det blir en praktisk tilnærming med tips til hvordan ulike barnerettsrettslige problemstillinger kan løses.

Kurset holdes i samarbeid med Advokatenes HR og gir 7 juridiske etterutdanningstimer. Man kan delta både fysisk og digitalt.

Innhold

 • Barnets medbestemmelserett i foreldretvister
 • Høring av barn
 • Bruken og vektlegging av sakkyndige i foreldretvister
 • Delt fast bosted
 • Samvær
  • Med mindre barn
  • Med tilsyn
 • Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny Barnelov

Kurset egner seg for alle som jobber eller vil jobbe med saker etter barneloven

Kurset er avsluttet

Tirsdag 27. september 2022 – 9.30 til 16.00

Foreldretvister etter barneloven

Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: de mest relevante endringsforslagene.

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Ann Kathrin Nordbø, senioradvokat i advokatfirmaet Dalan.

Kurset vil gi deltakerne en gjennomgang av gjeldende rett med fokus på oppdatering i rettsutviklingen i saker etter barneloven. Det vil bli gjennomgått de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene med oppdatering av rettsutviklingen, herunder forslag til ny barnelov, nyere rettspraksis og nyere lovbestemmelser.

Innhold

 • Saksbehandling av foreldretvister og særskilte prosessregler i barneloven
 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samvær

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven.

Kurset er avsluttet

Torsdag 2. juni 2022 – 13.00 – 15.00

Gratis kurs om arv

Hanne-Marie With Solvang, advokat og partner i Dalan advokatfirma og Tonje Liavaag, advokat og partner i Dalan advokatfirma holder gratis informasjonsmøte om arv og testamentering.

Kurset holdes i Dalan advokatfirmas lokaler på Fridtjof Nansens plass 6 i Oslo (rett bak Rådhuset).

Tlf. til Dalan advokatfirma: 23 30 86 00.

Kurset er avsluttet

Fredag, 22. oktober 2021 – 9:00 til 16:00

Foreldretvister etter barneloven

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Ann Kathrin Nordbø, fast advokat i advokatfirmaet Dalan.

Formålet med kurset er å gi oppdatert kunnskap om rettstuviklingen i foreldretvister, herunder Barnelovutvalgets forslag for foreldretvister. I tillegg gi en presentasjon av de sentrale temaene i foreldretvister.

Innhold

 • Saksbehandlingsregler for foreldretvister
 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samvær
Kurset er avsluttet

Tirsdag, 13. april 2021 – 9:00 til 16:00

Kurs i testamenter (livestream)

Svein Steinfeld Jervell, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Hanne-Marie With Solvang, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Kursets formål er å gi deltakerne de beste forutsetninger for å opprette et gyldig testamente i samsvar med testators ønske. Kurset tar også sikte på å gi deltakerne en oversikt over betydningen av ny arvelov samt praktiske råd i testamenttvister.

Innhold

Deltakerne vil få

 • oversikt over de relevante rettsreglene
 • de formelle kravene til opprettelsen av et testament
 • praktiske råd til utforming
 • informasjon om aktuelle rettsregler
 • gjennomgang av hvilken betydning ulike livssituasjoner har for testamentet
 • alternative måter å oppnå testators ønsker på

Kurset baseres på ny arvelov og vil også synliggjøre endringer fra 1972-loven, samt informere om hvilken betydning det har for eldre testamenter at ny arvelov har trådt i kraft.

I kursets siste bolk gjennomgås praktiske problemstillinger i saker der det er tvist om testamenters gyldighet.

Kurset er avsluttet

Mandag, 18. november 2019 – 9:00 til 16:00

Barnets beste (Oslo)

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Ane Fuglesang Herskind, advokat i advokatfirmaet Dalan.

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bedre forståelse om hvordan prinsippet om barnets beste skal anvendes ved de mest sentrale barnerettslige vurderingene. Deltakerne vil få presenterte nyere rettspraksis av betydning for barnets beste-vurderingen og praktiske tips om hvordan prinsippet skal anvendes ved rettslig prosess.

Innhold

Kurset skal ta for seg barnets beste-vurderingen ved de mest sentrale avgjørelsene etter barneloven, det vil si foreldreansvar, fast bosted, samvær og ved saksbehandlingen av saker etter barneloven. Kurset vil gi oppdatert kunnskap om praksis, forskning og teori innenfor feltet.

Kurset er avsluttet
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Mandag, 21. oktober 2019 – 9:00 til 16:00

Testamenter (Oslo)

Svein Steinfeld Jervell, advokat / partner, Dalan advokatfirma. Svein Steinfeld Jervell har bred erfaring innenfor familie, arv og skifte og har via saker fra Oslo byfogdembete opparbeidet kunnskap om testamentets stilling i dødsboskifter.
Hanne-Marie With Solvang, senioradvokat, Dalan advokatfirma. Hanne-Marie With Solvang har bred erfaring innenfor familie, arv og skifte og har bl.a. vært dommerfullmektig og dømt i saker om gyldighet av testamenter.

Kursets formål er å gi deltagerne de beste forutsetninger for å opprette et gyldig testamente i samsvar med testators ønske.

Innhold

Gjennom kurset gis en utførlig oversikt over de relevante rettsreglene en må være klar over ved opprettelse av et testament. Vi vil gjennomgå de formelle kravene til opprettelsen samt gi praktiske råd til utformingen. Videre vil vi gjøre rede for de rettsregler som vil være aktuelle basert på arvelaters konkrete livssituasjon, samt forklare formålet med testamente. Vi vil gjennomgå hvilken betydning ulike livssituasjoner har for testamentet, for eksempel samboerskap med og uten barn, ektefellenes formuesordning (felleseie eller særeie), bindinger for testasjonen (pliktdelsarv, uskifte eller tidligere testamenter) samt betydningen av arvingens situasjon.

Kurset er avsluttet
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Mandag, 17. juni 2019 – 9:00 til 16:00

Saker etter barneloven/barnelovsprosess (Oslo)

Anne Hazeland Tingstad, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer. Kurset er beregnet for advokater og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven. Kurset skal gi deltakerne oppdatert barnerettslig kunnskap om rettsutvikling og om temaer som går igjen og er særlig aktuelle i saker etter barneloven.

Innhold

Foredragsholderne har omfattende prosessuell erfaring med saker etter barneloven for alle rettsinstanser og vil ha en praktisk tilnærming med fokus på den rettslige prosessen i disse sakene. Deltakerne på kurset vil få økt kunnskap om barnerettslige temaer som er praktiske og aktuelle for alle som arbeider med saker etter barneloven.

Kurset er avsluttet
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Tirsdag, 21. mai 2019 – 10:00 til 17:00

Saker etter barneloven/barnelovsprosess (Stavanger)

Anne Hazeland Tingstad, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer. Kurset er beregnet for advokater og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven. Kurset skal gi deltakerne oppdatert barnerettslig kunnskap om rettsutvikling og om temaer som går igjen og er særlig aktuelle i saker etter barneloven.

Innhold

Foredragsholderne har omfattende prosessuell erfaring med saker etter barneloven for alle rettsinstanser og vil ha en praktisk tilnærming med fokus på den rettslige prosessen i disse sakene. Deltakerne på kurset vil få økt kunnskap om barnerettslige temaer som er praktiske og aktuelle for alle som arbeider med saker etter barneloven.

Kurset er avsluttet
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Fredag, 16. november 2018

Seminar om saker etter barneloven / barnelovsprosess

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer. Kurset er beregnet på advokater og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven.

Innhold

Tingstad og Stråtveit har omfattende prosessuell erfaring med saker etter barneloven for alle rettsinstanser og vil ha en praktisk tilnærming med fokus på den rettslige prosessen i disse sakene. Deltakerne på kurset vil få økt kunnskap om barnerettslige temaer som er praktiske og aktuelle for alle som arbeider med saker etter barneloven.

På kurset vil følgende temaer gjennomgås

 • Presentasjon av saksgangen i saker etter barneloven
 • Tilsyn, støttet og beskyttet
 • Samvær med de minste barna
 • Saker med påstander om vold
 • Lovendringer fom 2018

Gjennomgang av nyere rettspraksis.

Kurset er avsluttet
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Tidligere seminarer

Torsdag 27. april 2017

Seminar om foreldrefiendtlighet

Torsdag 27. april 2017 arrangerte Dalan Advokatfirma DA det andre i en seminarrekke med temaer fra aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med barnesaker. Denne gang var temaet «Foreldrefiendtlighet».

Se program
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Torsdag 17. november 2016

Seminar om sakkyndighet

Torsdag 17. november 2016 arrangerte Dalan advokatfirma DA et dagsseminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet. Seminaret var det første i en rekke med temaer fra aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med barnefordelingssaker.

Se program
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse
Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ingen kommende arrangementer