Skip to main content

Skilsmisse under koronautbruddet

Hva gjør jeg for å komme videre? Hvordan kan jeg bistås av advokat?

Koronaviruset eller covid-19 har ledet til innføring av nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Disse tiltakene inkluderer stengning av viktige funksjoner relevante for skilsmisse- eller separasjonsprosesser. Det er også begrensninger i sosial kontakt og begrensninger for muligheter for reise og for møtevirksomhet.

Vi advokater i Dalan advokatfirma får av den grunn nå henvendelser om hvordan man går frem for å komme i mål med det økonomiske oppgjøret i pågående skilsmisseprosesser eller dersom man vurderer separasjon eller skilsmisse.

Under følger en artikkel med generell informasjon som kan bidra til å hjelpe deg i din situasjon. Skulle du ha behov for bistand utover den informasjon du finner under, er det bare å ta kontakt med oss i Dalan advokatfirma, enten pr. epost eller ved bruk av vårt kontaktskjema. Vi tilrettelegger nå for og driver utstrakt digital, juridisk rådgivning.

Vi anbefaler for øvrig at du leser vår artikkel om koronaviruset og foreldre og samværstvister her.


1. Hvilken betydning har stengte meklingskontorer for det økonomiske oppgjøret etter endt samlivsbrudd?

Innvilget søknad om separasjon eller skilsmisse etter to års faktiske samlivsbrudd, forutsetter at foreldre med barn under 16 år har meklet, jf. ekteskapsloven § 26.  For å unngå smittespredning utsetter nå både familievernkontorer og eksterne meklere lovpålagte meklinger etter ekteskapsloven § 26.

Som følge av nedstengningen av meklingskontorer, er det nå opprettet en nasjonal veiledningstelefon. Veiledningstelefon, med telefonnummer 400 31 501, er betjent på hverdager mellom 09:00 – 14:00 fra 16. mars, se nærmere informasjon på Fylkesmannens sider.

Manglende meklingsmuligheter er ikke bare av betydning for foreldretvister om barnefordeling, men også av betydning for når part kan kreve deling av samlet formue, se ekteskapsloven § 57. Det er likevel ikke noe i veien for at partene kan inngå avtale om fordelingen etter ekteskapsloven § 65 eller at partene går inn i forhandlinger for fordeling av verdier og eiendeler. Som regel vil det alltid være hensiktsmessig at partene forsøker å finne løsninger før saken bringes inn for retten, enten gjennom rettslig prosess eller ved begjæring om offentlig skifte.

Det er derfor ingenting i veien for å forsøke å finne løsninger for det økonomiske oppgjøret under skilsmisseprosessen, selv i disse nedstengningstider som følge av koronautbruddet.

2. Hvilke muligheter har jeg til å få juridisk bistand når vi ikke kan møtes?

Selv om det er restriksjoner på reise og på møtevirksomhet, har vi i disse dager utstrakt bruk av videokonferanser gjennom Skype og Whereby. Det er også mulig å scanne inn dokumenter via mobiltelefon ved bruk av apper som docuscan. Dette går overraskende fint.

Vi arbeider i stor grad digitalt, slik at du ivaretas på beste vis selv om vi ikke har mulighet til å møte deg i person helt ennå.

3. Hvilken betydning har det at domstolene har utsatt hovedforhandlinger?

Domstolene har utsatt hovedforhandlinger frem til og med 26. mars. Det er nærliggende at utsettelsene forlenges i tråd med øvrige tiltak. Enkelte sakstyper er unntatt, slik som visse saker innenfor strafferetten, men innenfor familieretten vil de fleste rettsmøter utsettes. Unntaket gjelder enkelte midlertidig avgjørelser som er nødvendig av hensyn til liv og helse. Dette vil som regel begrense seg til midlertidige avgjørelser innenfor barneretten.

Det er imidlertid nå tilrettelagt for virtuelle møterom, og det tilrettelegges for at rettsmøter også kan avholdes på slikt vis. Selv om digitale hovedforhandlinger er i en startfase, og forutsetter villighet blant aktørene, kan altså rettsmøter nå foregå digitalt!

Dette kan i særlig grad være aktuelt for såkalte saksforberedende møter før offentlige skifter. Slike møter er uformelle møter som involverer partene, deres advokater og en dommer, der siktemålet er å se om partene kan komme til enighet om deler av eller hele skiftet. Slike møter kan også avklare tvistepunkter mellom partene.

Det kan tenkes at også rettssaker – det vi jurister omtaler som hovedforhandlinger – kan gjennomføres på digitalt vis. Gjennomføring av heldigital hovedforhandling egner seg nok ikke for alle sakstyper, f.eks. hvis saken involverer mange dokumenter, men enkelte saker kan tenkes gjennomført som heldigital hovedforhandling.

4. Hvordan går jeg nå frem hvis jeg ønsker å komme i gang eller komme videre i skilsmisseprosessen?

Vi har som siktemål å forsøke å bringe saken din videre, selv om Norge dels er satt på pause. Det er mye vi kan foreta oss som ikke nødvendigvis trenger å involvere andre, for eksempel;

  • utredning av din situasjon og det du måtte ha krav på,
  • utforming av brev;
  • utarbeidelser av skifteskisser,
  • representasjon eller som «bakenforliggende» rådgiver i forhandlinger om oppgjøret, samt
  • innhente faktumavklarende dokumenter som bankutskrifter, selvangivelser for deg og din ektefelle, verdivurderinger, enten fra meglere eller fra eiendomsverdi.no mv.

Erfaringsmessig vil som nevnt mye av arbeidet være forberedende og involvere diskusjoner mellom partene, før andre eventuelt involveres. Selv om muligheten til å involvere tredjeparter som domstolene er mer begrenset i disse dager, er det mye som kan gjøres nå for å bringe saken din videre. Dette er ofte nødvendige skritt som uansett må foretas før saken eventuelt bringes inn for retten. Forhåpentligvis kan det også lede til en løsning av saken uten at saken rettsliggjøres og mens de juridiske kostnadene er forholdsvis begrensede.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner / Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere artikler av Svein Steinfeld Jervell

Join the discussion One Comment