Skip to main content

Endringer i barneloven – Barneloven endres den 1. januar 2018

Av Publisert: 2. januar 2018Barnefordeling, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Barneloven endres den 1. januar 2018. Hovedformålet bak lovendringene er å fremme et likestilt foreldreskap, som likeverdige omsorgspersoner både under samliv, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen. Endringene i barneloven innebærer kort oppsummert i hovedsak flg:

    • Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen
    • Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.
    • Det innføres meglingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte
    • Tiltak mot samværshindring
    • Felles foreldreansvar også for dem som ikke bor sammen (trer ikraft senere)

Delt bosted

Barneloven er i dag nøytral med tanke på hvilken bostedsordning som skal gjelde når foreldre ikke bor sammen. Det ble i høringsrunden fremmet to alternative forslag vedrørende delt bosted. Det ble foreslått at delt bosted skulle være lovens utgangspunkt slik at det automatisk skulle være delt bosted etter samlivsbrudd. Det andre alternativet som ble foreslått var at delt bostedsordningen kommer først i lovteksten, som eksempel på én av ordningene som foreldrene kan avtale. Det første alternativet fikk massiv kritikk i høringsrunden og det vil bli videreført at barneloven er nøytral med tanke på hvilken bostedsløsning som velges. Endringen ved at delt bosted er lovens første alternativ for bostedsløsning etter samlivsbrudd er vedtatt, og vil føre til at barnelovens §36 endres.

Etter lovendringen vil barnelovens § 36 lyde:

Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos begge eller hos ein av dei.

Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Flytting med barn

Regjeringen foreslår at dagens ordning med seks ukers varslingsplikt ved flytting utvides til tre måneder.

I tillegg foreslås det at det innføres meklingsplikt ved uenighet om flytting. Det foreslås videreført at det vil være den av foreldrene som har barnet fast bosatt hos seg, som har det avgjørende ordet dersom foreldrene ikke kommer til enighet om barnet skal flytte. Med mindre det foreligger rettsavgjørelse som sier at barnet skal ha fast bosted hos den andre forelderen.

Tiltak mot samværshindring

Det foreslås forbedringer av reglene om tvangsbot ved samværshindring og at disse klargjøres og forenkles. I tillegg foreslås det å flytte innkrevingen av samværsbøtene fra namsmannen til Statens Innkrevingssentral for å effektivisere innkrevingen. Det foreslås også nye regler for mekling i saker om samværshindring. Det fremmes som målsetning at konfliktnivået reduseres samtidig som det legges til rette for dialog mellom foreldrene for å forebygge hindring av samvær.

Felles foreldreansvar

I dag er lovens utgangspunkt delt foreldreansvar når foreldre bor sammen når barn blir født, mens mor etter någjeldende barnelov har foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født. Regjeringen foreslår at lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar også for foreldre som ikke bor sammen.

Også denne lovendringen er vedtatt, men det er i skrivende stund uvisst når denne vil tre i kraft.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit

Join the discussion One Comment