Skip to main content

Forloddskrav – utbetaling fra arbeidsgiver

Av Publisert: 7. mai 2018Hanne-Marie With Solvang, Skilsmisse

Sist oppdatert 14. februar, 2020

Forloddskrav er en fellesbetegnelse for eiendeler eller rettigheter som skal holdes utenom delingen i medhold av ekteskapsloven § 61.

Vi har tidligere skrevet en oversiktsartikkel som gir en nærmere oversikt over hva forloddskrav er. I denne artikkelen skal vi se nærmere på et av kravene som kan uttas forlodds, nemlig utbetaling fra arbeidsgiver.

Innledning

I ekteskapsloven § 61 første ledd bokstav d fremkommer det at en ektefelle kan holde utenfor delingen «den beholdne verdien av erstatning, trygdeller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning.Utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår.»

Utbetaling fra arbeidsgiver

Hva gjelder utbetaling fra arbeidsgiver, står det blant annet følgende i Ot. Prp nr 28 (1990-1991) s 121-123:

«I noen tilfeller vil en arbeidstaker få utbetalt en engangssum som (helt eller delvis) skal dekke et fremtidig inntektstap. Dette kan f.eks være en sum som utbetales i forbindelse med en oppsigelse som ledd i en (minnelig) ordning, eller en avtale om førtidspensjonering som vederlag for at arbeidstakeren slutter før aldersgrensen. Dersom beløpet utbetales i terminer, vil de fremtidige terminbeløpene bli holdt utenfor delingsgrunnlaget. Det kan da virke lite rimelig at en engangsutbetaling skal tas med i delingsgrunnlaget. Departementet viser her til drøftelsen av de tilsvarende spørsmål vedrørende erstatning for personskade, jf forarbeidene til gjeldende ektefellelov § 11 tredje ledd (Ot.prp. nr. 4 (1972-1973) s 29-32).

Departementet foreslår derfor å utvide området for forloddskrav til også å gjelde utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering.

I en del tilfeller vil en slik utbetaling være en kombinert erstatning for allerede lidt tap og for fremtidig tap. Dette kan reise praktiske problemer ved utregningen av forloddskravet, men departementet antar at disse spørsmålene vil kunne løses i praksis.»

Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Fremtidig erverv

I forarbeidene referert til over vises det til Ot.prp. nr. 4 (1972-1973). På s 30 tredje avsnitt står det følgende:

«Departementet er enig med komitéen i at det bør gis en uttrykkelig lovbestemmelse om at erstatning for tap i framtidig erverv bør holdes utenfor bodelingen ved skifte av felleseie. Etter nærmere overveielse er man imidlertid kommet til at de beste grunner taler for at bestemmelsen plasseres i det familierettslige / skifterettslige lovverk.»

Videre på s 30 siste avsnitt står det :

«…For så vidt angår regelens innhold, bemerkes at utkastet er begrenset til erstatning for tap i framtidig erverv.»

På bakgrunn av ordlyden i ekteskapsloven § 61 første ledd bokstav d, og uttalelsene i forarbeidene, må det kunne legges til grunn at det er beløpet som skal dekke tap i fremtidig erverv som er unntatt fra delingen. Dersom en arbeidstaker ved avslutning av arbeidsforholdet får utbetalt f. eks lidt tap, opptjente feriepenger eller mangelfulle lønnsutbetalinger opptjent før skjæringstidspunktet, er det naturlig å tolke det dithen at dette faller utenfor det som kan uttas forlodds.

I § 61 første ledd bokstav d annet punktum fremkommer det imidlertid at «skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats.»

Forloddskrav er en fellesbetegnelse for eiendeler eller rettigheter som skal holdes utenom delingen i medhold av ekteskapsloven § 61.

Vi har tidligere skrevet en oversiktsartikkel som gir en nærmere oversikt over hva forloddskrav er. I denne artikkelen skal vi se nærmere på et av kravene som kan uttas forlodds, nemlig utbetaling fra arbeidsgiver.

Innledning

I ekteskapsloven § 61 første ledd bokstav d fremkommer det at en ektefelle kan holde utenfor delingen «den beholdne verdien av erstatning, trygdeller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning.Utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår.»

Utbetaling fra arbeidsgiver

Hva gjelder utbetaling fra arbeidsgiver, står det blant annet følgende i Ot. Prp nr 28 (1990-1991) s 121-123:

«I noen tilfeller vil en arbeidstaker få utbetalt en engangssum som (helt eller delvis) skal dekke et fremtidig inntektstap. Dette kan f.eks være en sum som utbetales i forbindelse med en oppsigelse som ledd i en (minnelig) ordning, eller en avtale om førtidspensjonering som vederlag for at arbeidstakeren slutter før aldersgrensen. Dersom beløpet utbetales i terminer, vil de fremtidige terminbeløpene bli holdt utenfor delingsgrunnlaget. Det kan da virke lite rimelig at en engangsutbetaling skal tas med i delingsgrunnlaget. Departementet viser her til drøftelsen av de tilsvarende spørsmål vedrørende erstatning for personskade, jf forarbeidene til gjeldende ektefellelov § 11 tredje ledd (Ot.prp. nr. 4 (1972-1973) s 29-32).

Departementet foreslår derfor å utvide området for forloddskrav til også å gjelde utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering.

I en del tilfeller vil en slik utbetaling være en kombinert erstatning for allerede lidt tap og for fremtidig tap. Dette kan reise praktiske problemer ved utregningen av forloddskravet, men departementet antar at disse spørsmålene vil kunne løses i praksis.»

Fremtidig erverv

I forarbeidene referert til over vises det til Ot.prp. nr. 4 (1972-1973). På s 30 tredje avsnitt står det følgende:

«Departementet er enig med komitéen i at det bør gis en uttrykkelig lovbestemmelse om at erstatning for tap i framtidig erverv bør holdes utenfor bodelingen ved skifte av felleseie. Etter nærmere overveielse er man imidlertid kommet til at de beste grunner taler for at bestemmelsen plasseres i det familierettslige / skifterettslige lovverk.»

Videre på s 30 siste avsnitt står det :

«…For så vidt angår regelens innhold, bemerkes at utkastet er begrenset til erstatning for tap i framtidig erverv.»

På bakgrunn av ordlyden i ekteskapsloven § 61 første ledd bokstav d, og uttalelsene i forarbeidene, må det kunne legges til grunn at det er beløpet som skal dekke tap i fremtidig erverv som er unntatt fra delingen. Dersom en arbeidstaker ved avslutning av arbeidsforholdet får utbetalt f. eks lidt tap, opptjente feriepenger eller mangelfulle lønnsutbetalinger opptjent før skjæringstidspunktet, er det naturlig å tolke det dithen at dette faller utenfor det som kan uttas forlodds.

I § 61 første ledd bokstav d annet punktum fremkommer det imidlertid at «skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats.»

Hanne-Marie With Solvang

Forfatter Hanne-Marie With Solvang

Partner / Advokat E-post: solvang@dalan.no Telefon: 995 94 707

Flere artikler av Hanne-Marie With Solvang