Skip to main content

Hva en fremtidsfullmakt er

En fremtidsfullmakt er i vergemålsloven § 78 definert som «en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

Fremtidsfullmakter er et privatrettslig alternativ til vergemål når en ikke selv kan ivareta sine interesser. Ved å opprette fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal ivareta sine interesser når du ikke selv er i stand til det lenger.

Reglene om fremtidsfullmakter finner man i vergemålsloven av 26.3.2010 nr 9 kapittel 10.

Hva en fremtidsfullmakt omfatter

En fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Den kan begrenses til å gjelde bestemte områder.

Det foreligger visse begrensninger for hvilken myndighet fullmaktsgiveren kan gi fullmektigen på det personlige området. Kompetansen til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetansen i andre særlig personlige forhold kan for eksempel ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov.

Etter opprettelse og ikrafttredelse av en fremtidsfullmakt vil vurderingen av hva fullmektigen har kompetanse til måtte vurderes etter en tolkning av fullmakten samt må kompetansen være innenfor de rammer vergemålloven kapittel 10 setter.

Hvem som kan opprette fremtidsfullmakt

Det følger av vergemålloven § 79 første ledd at en fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning.

For å opprette en fremtidsfullmakt må man således være myndig. Videre må opprettelsen skje når man er samtykkekompetent.

Hvem som kan bli fullmektig

Den som utpekes som fullmektig, må på tidspunktet fullmakten trer i kraft, ha fylt 18 år og ikke være satt under vergemål. En juridisk person kan ikke utpekes til fullmektig i en fremtidsfullmakt, jf vergemålloven § 79 annet ledd.

Fullmakten kan således utstedes før en fullmektig har fylt 18 år, men fullmektigen må ha fylt 18 år ved ikrafttredelse. Videre er det personer som må være fullmektig og ikke selskaper.

Hvordan en fremtidsfullmakt opprettes

I vergemålloven § 81 oppstilles det formkrav til opprettelsen av en fremtidsfullmakt. Dersom formkravene ikke følges vil ikke fremtidsfullmakten være gyldig.

Det følger av bestemmelsen av en fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift. Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske.

Videre fremkommer det at vitnene må ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå betydningen av underskriften. Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Hanne-Marie With Solvang

Forfatter Hanne-Marie With Solvang

Partner / Advokat E-post: solvang@dalan.no Telefon: 995 94 707

Flere artikler av Hanne-Marie With Solvang