Skip to main content

Ny arvelov; pliktdelsarv og eldre testamenter

Av Publisert: 30. august 2019Arv, Harald O. Sletner

Sist oppdatert 2. september, 2019

Det er vedtatt en ny arvelov som erstatter någjeldende arvelov fra 1972. Den nye loven ble vedtatt den 14. mai 2019, og vil trolig tre i kraft 1. juli 2020.

Den nye arveloven viderefører i stor grad dagens regler om arv til slektninger, ektefeller og samboere. Det vil altså ikke skje noen radikal endring i arveretten som følge av den nye loven.

Reglene om pliktdelsarv til livsarvinger og ektefelle/samboer opprettholdes også, men med noen endringer. Den mest vesentlige endringen er at det gjøres en økning av den beløpsmessige grensen for pliktdelsarv til livsarvinger. Beløpet økes fra kr 1.000.000 til «15 ganger folketrygdens grunnbeløp». I dag (august 2019) utgjør 15 ganger grunnbeløpet kr 1.497.870.

Et ofte stilt spørsmål er hvordan den nye lovens regler om pliktdelsarv vil påvirke testamenter som er skrevet i samsvar med någjeldende lov. Hovedregelen er at den nye loven vil gjelde der arvelateren dør etter at den nye loven trer i kraft. Så selv om testamentet er opprettet innen lovens ikrafttredelse, er det det den nye beløpsgrensen som gjelder dersom arvelateren dør etter at loven er satt i kraft. Det er imidlertid gitt en overgangsregel som innebærer at den nye beløpsgrensen først vil få virkning for eldre testamenter når det har gått ett år siden loven trådte i kraft.

Selv om beløpsgrensen økes, innebærer ikke det at eldre testamenter som opererer med en pliktdelsarv på 1.000.000 vil bli ugyldige ett år etter lovens ikrafttredelse. Brudd mot pliktdelsreglene vil kun medføre ugyldighet så langt testamentet er i strid med lovens krav. Det er videre slik at testamenter skal tolkes på bakgrunn av arvelaters antatte vilje. En naturlig tolkning vil i mange tilfelle være at testator ved å sette pliktdelsarven til kr 1.000.000 har ment å begrense arven til «lovens minimum». Testamentet vil da måtte tolkes slik at pliktdelsarv på 1.000.000 korrigeres opp til den minste pliktdelsarv som gjelder på dødstidspunktet.

Det er likevel å anbefale at de som har testamenter som ikke samsvarer med den nye lovens regler om pliktdelsarv, ender testamentet innen lovens frist. Det bør bl.a. tas en vurdering av om beløpsendringen medfører at det oppstår konflikt mellom pliktdelsarven og testamentets øvrige bestemmelser. Det bør også sjekkes om endringen skaper andre uklarheter i testamentets fordeling av arv.

Harald O. Sletner

Forfatter Harald O. Sletner

Partner / Advokat (H) E-post: sletner@dalan.no Telefon: 952 89 427

Flere artikler av Harald O. Sletner