Skip to main content

Aktuelle barnerettslige spørsmål under koronakrisen

Av Publisert: 17. mars 2020Barnefordeling, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 31. mars, 2020

Oppdatert 25.03.2020 og 31.03.2020

Advokatene bak Familiejuss arbeider for fullt fra våre hjemmekontor under koronakrisen og opplever at mange familier nå har økt behov for barnerettslig bistand.

Vi har siden de omfattende koronarestriksjonene ble iverksatt fått mange spørsmål, og vi ser at mange lurer på det samme. Vi vil her besvare noen av de spørsmålene vi erfarer at mange er usikre på. Vi vil fortløpende supplere denne listen etter hvert som vi erfarer at nye problemstillinger aktualiserer seg.

Skal samvær gå som normalt under koronakrisen?

Myndighetene har uttalt at samvær i utgangspunktet kan foregå som normalt.

Som alltid ved avgjørelser vedrørende barn må det foretas en konkret vurdering av hva som er til barnets beste. I denne vurderingen må barnets behov for kontakt med begge sine foreldre og evt. søsken veie tungt, samtidig som det må sikres at barnets helse ikke utsettes for fare ved koronasmitte. Hensynet til å minimere smitterisiko taler for at det kan være til barns beste med lengre perioder hos hver av foreldrene under koronakrisen.

Det bør også tas hensyn til at barn ikke skal eksponeres for partenes konflikt når det ikke er mulig å gjennomføre samvær på såkalt nøytral grunn, som skoler og barnehager. Det bør derfor lages avtaler for overleveringer som ikke medfører at barna eksponeres for konflikt, samtidig som de ikke eksponeres for smitte.

For de fleste familier, som ikke er rammet av koronaviruset, vil det være til barns beste å opprettholde samvær også under koronakrisen, men dette må vurderes konkret for hvert enkelt barn. Vi anbefaler foreldre at de forsøker å være smidige og komme til enighet om samvær som er tilpasset de ulike familiers situasjon under koronakrisen.

Er det fastsatt samvær med tilsyn, har Bufdir i en veiledning sendt den 18.03.20 til alle landets fylkesnemnder og kommuner, presisert at samvær som et utgangspunkt skal opprettholdes.

I veilederen uttales blant annet:

«Vi vil minne om at samvær er en rettighet for barn og foreldre, og at utgangspunktet må være at samværene skal opprettholdes. Derfor skal barneverntjenesten så langt det lar seg gjøre gjennomføre samvær i henhold til vedtak. Selv om samvær i utgangspunktet skal opprettholdes, kan situasjonen kreve at det gjøres tilpasninger. Et eksempel er at samvær kan utsettes».

Avlyses rettsaken?

Da regjeringen iverksatte de omfattende koronarestriksjonene 12. mars ble også alle rettsmøter, med noen svært få unntak, utsatt. Nå har blant annet Oslo tingrett besluttet at barnebortføringssaker og foreldretvister som det haster med midlertidig avgjørelse i, skal prioriteres. Vi erfarer også at andre domstoler åpner opp for behandling av foreldretvistene som haster.

Det er også anledning til å avholde rettsmøter som fjernmøter via videolink. Foreldretvister og saker etter ekteskapsloven som går for lukkede dører, ofte med få vitner, kan egne seg for gjennomføring via fjernmøter.

Hvilke konsekvenser får stengte familievernkontor?

Familievernkontorene er nå stengt og det er ikke mulig å gjennomføre lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Det medfører at det ikke er mulig å få meklingsattest, som normalt er et krav for å få separasjon og for å bringe inn en foreldretvist for retten.

Det er imidlertid nå opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det vanskelig at mekling utsettes. Ved denne veiledningstelefonen kan foreldre få veiledning rundt avlyst mekling og hvordan de skal få ny time når kontoret åpner opp igjen. Tjenesten holder åpent på hverdager kl. 9-14 og tlf er: 400 31 501.

Selv om man ikke får gjennomført mekling er det likevel fortsatt mulig å gå i gang med separasjonsprosessen. Dersom man flytter fra hverandre vil det være tidspunktet for flyttingen som regnes som skjæringstidspunkt. Det vil si det tidspunktet hvor man ikke lenger har fellesøkonomi, men to forskjellige økonomier.

Foreldre som skal til mekling har ofte et påtrengende behov for bistand til å inngå avtaler om barnefordelingen og det kan være uheldig at partene ikke får bistand fra nøytral tredjepart før familievernkontoret åpner igjen.

Du kan lese mer om skilsmisse under koronautbruddet her. Vi kan bistå med å mekle og bidra til å avklare de rettslige rammene for barnefordelingen og skilsmisseoppgjøret.

Oppdatering 31.03.20: De fleste familievernkontor har nå åpnet igjen, men det tilbys primært konsultasjon og bistand over telefon. Det er redusert bemanning på familievernkontorene og det blir foretatt strenge prioriteringer. Bufdir har nå åpnet opp for fritak fra plikten til å møte i mekling. De som har fått avlyst meklingstime og de som nå ber om meklingstime skal få tilsendt meklingsattest – uten å møte. Foreldrene vil bli kontakt når kontorene er åpne igjen for å tilbys å møte til mekling.

Se siste informasjon hos Bufdir her.

Får barn med akutte behov hjelp?

Dessverre er en av de mange følgene av koronakrisen at risiko for familievold og andre farlige og akutte situasjoner for barn og voksne tiltar. Barns rett på beskyttelse mot vold og helsefarlige situasjoner etter barnekonvensjonen og menneskerettighetene ivaretas også under koronakrisen. Både barnevernet, fylkesnemnda og domstolene har redusert kapasitet, men må i tråd med våre folkerettslige forpliktelser prioritere saker hvor barn har akutt behov for beskyttelse. Barnevernet skal prioritere disse barna og domstolene må fortsatt avsi midlertidige avgjørelser i saker etter barneloven og behandle overprøving av tvangsvedtak fra barnevernet.

Våre erfarne barnerettsadvokater vil kunne bistå ved akutte situasjoner og bidra til at de som har behov for nødvendig hjelp og beskyttelse får hjelp.


Ved akutt behov for hjelp, kontakt den døgnåpne alarmtelefonen for barn og unge: Tlf 116 111 eller https://www.116111.no/.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit