Skip to main content

Ny avgjørelse fra Menneskerettsdomstolen (EMD)– barnevernet er frikjent igjen!

Av Publisert: 7. juni 2018Barnevern, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Menneskerettsdomstolen (EMD) har nå behandlet den tredje av de ni sakene som har sluppet inn til vurdering av om det norske barnevernet har brutt retten til privatlivets fred etter EMK art 8.

Du kan lese vår tidligere artikkel om emnet her: Menneskerettsdomstolen (EMD) har norsk barnevern under lupen – skal behandle ni norske barnevernsaker!

Også i den tredje saken vurderer EMD at den norske beslutningen om tvangsadopsjon ikke krenket de biologiske foreldrenes rett til privatliv etter EMK art 8, og frikjente igjen det norske barnevernet.

Saken

I denne saken dreide det seg om barnevernssak hvor det var lagt til grunn at barnefar var voldelig. Barnevernet mente, etter en lang prosess, at moren ikke var i stand til å beskytte barna mot mishandlingen. Fosterfamilien som barna hadde knyttet seg til overtok deretter foreldreansvaret for barna og fylkesnemnda fattet vedtak om adopsjon. Manglende tilknytning mellom mor og barna, samt trusselen barnas far representerte, var av stor betydning for fylkesnemndas vedtak.

Moren anket fylkesnemndas adopsjonsvedtak til tingretten og videre til lagmannsretten. Høyesterett besluttet å ikke tillate anken fremmet.

Klageren brakte deretter saken inn for EMD.

EMDs behandling

EMD har nå behandlet saken og uttaler blant annet:

«Lokale myndigheter var klart motivert av behovet for å beskytte (barna), og for å sikre dem et oppvekstmiljø tilpasset deres spesielle sårbarhet, av de personene som de var knyttet til»

Domstolen understreket at tvangsadopsjon kun skal finne sted i særlige unntakstilfeller. I den foreliggende sak fremstod situasjonen som svært spesiell. Den ødelagte familierelasjonen og de tidligere fosterhjemsplasseringene tilsa at vedtaket var forholdsmessig.

Domstolen understreket at klagerens omsorgsevne i seg selv ikke var avgjørende for konklusjonen.

På bakgrunn av en rettferdig beslutningsprosess, de spesielle omstendighetene og hensynet til barnets beste forelå det ikke et uforholdsmessig inngrep fra myndighetene.

EMD konkluderte enstemmig med at det ikke forelå et uforholdsmessig inngrep i klagerens rett til privatliv og familieliv etter artikkel 8 (1). Følgelig forelå det ingen krenkelse av artikkel 8 i den foreliggende saken.

Les hele avgjørelsen her.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit