Skip to main content

Arv til barna – pliktdelsarv

Avdødes barn har rett til å arve 2/3 av sin mor og fars samlede formue. Det er dette som omtales som pliktdelsarven, jf. arveloven § 29. Reglene om pliktdelsarven medfører at den som etterlater seg arv og som har barn eller barnebarn som utgangspunkt bare kan testamentere fritt over 1/3 av sin formue.

Pliktdelsarven er forbeholdt avdødes barn, det vil si livsarvingene, jf. arvl § 1. Dette omfatter også arvelaters adopterte barn. Dersom en livsarving har egne barn, men er falt fra selv, går arven videre til livsarvingens barn. Dersom det ikke er noen livsarvinger eller livsarvingers barn (barnebarn) vil det ikke fordeles noen pliktdelsarv, men arven går til øvrige arvinger etter loven. (Se Arv etter loven – arven vil da gå til arveklasse 2 og 3.)

Begrensinger i pliktdelsarven

En livsarving har aldri krav på mer enn 1 million i pliktdelsarv. Dette gjelder for hvert barns linje, dersom livsarvingen har flere barn har disse (barnebarna) krav på minst 200 000 hver i pliktdelsarv.

Eksempel:

Arvelater Eva  har tre barn og en formue på kr. 6.000.000. To av hennes barn, Ali og Aline, er i live når hun selv dør. Både Ali og Aline har rett på kr. 1.000.000 hver. Hennes tredje barn, Maxìm, er død på tidspunkt for arvefallet. Maxìm etterlater seg imidlertid seks barn. Etter arvelovens regler har Evas seks barnebarn rett på pliktdelsarv med kr. 200.000 hver. Dersom Maxìm i stedet hadde etterlatt seg kun 2 barn, ville kr. 1.000.000 gått til barnebarna med en lik andel på hver

Pliktdelsregler og testament

Arvelater kan ikke testamentere seg bort fra pliktdelsreglene. Et testament vil ikke stå seg dersom pliktdelsreglene ikke respekteres i testamentet. Dersom et testament medfører at en livsarving ikke får 2/3 av formuen som er under 1.000.000 vil testamentet dermed ikke stå seg.

Dersom avdødes formue er av en slik størrelse at livsarvingens arv utgjør mer enn 1.000.000 kan det som overstiger 1.000.000 fritt testamenteres over. Ved testament kan med ander ord hver livsarvings pliktdelsarv begrenses til  1.000.000.

Pliktdelsarv og ektefellers minstearv

Ektefellers minstearv har prioritet foran pliktdelsarven. Ektefellen har rett til 1/4 av formuen, eller minimum 4 x Folketrygdens Grunnbeløp på dødstidspunktet. (Se Ektefellers minstearv)

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit

Join the discussion One Comment