Skip to main content

Skifteavtaler

Av Publisert: 22. januar 2017Skilsmisse, Svein Steinfeld Jervell

Sist oppdatert 16. mars, 2022

Familierett-advokat familierett-familierettsadvokat-arv-arverett-testament-arveloven-barnefordeling-foreldretvister-samværsrett-foreldreansvar-barnevern-søknad om skilsmisse-skilsmisse søknad-søknad om skilsmisse

Fem tips

Avslutningsvis har vi fem tips i forbindelse med skifteavtaler.

1. Sett dere inn i reglene om skilsmisseoppgjøret i ekteskapsloven før dere avtaler fordelingen under skilsmisseoppgjøret.

Ofte er det slik at verdiene skal fordeles med en halvpart på hver. Samtidig kan det være at enkelte verdier og midler ikke skal deles med den andre, f.eks. fordi de er unntatt som skjevdelingsmidler (arv eller gave) eller som særeiemidler. Dette gjør at mange engasjerer felles advokat eller egen advokat, slik at en får vurdert hvordan avtalen stiller seg opp mot de rettighetene partene har etter ekteskapsloven.

2. Utform skriftlig avtale – det hjelper et godt stykke på veien

Skifteavtaler kan inngås formløst og muntlig. Mange skilsmisseoppgjør skjer også på den måten, uten at dette medfører noen problemer. Det er likevel slik at muntlige avtaler kan skape uklarheter i hva som faktisk ble avtalt. Dette kan skape grobunn for usikkerhet, tvister og i siste instans rettslige prosesser. Risikoen for slike prosesser vil begrense seg dersom det er klart nok hva som i hvert fall ble avtalt mellom ektefellene. En skriftlig avtale hjelper da et godt stykke på veien.

3. La det være vitner til avtalen og få vitnene til å sette seg inn i det som er avtalt

En del tvister som oppstår i forlengelse av skifteavtaler, angår spørsmålet om den ene parten har forstått eller ikke forstått konsekvensene av skifteavtalen. Det vil hjelpe et stykke på vei å la avtalens signering bevitnes av to vitner som kjenner begge parter og la vitnene sette seg inn i det partene nå avtaler. Dette vil bidra til å underbygge at begge parter går inn i avtalen med åpne øyne, og det hever terskelen for tilsidesettelse. Selv om det ikke er et gyldighetskrav å ha vitner, vil det likevel kunne være tilrådelig å la skifteavtalen bevitnes.

4. Lag en skifteskisse ved siden av avtalen

Et av de mest sentrale punktene i skilsmisseprosessen er hvordan verdiene og eiendelene skal fordeles. Ofte utformes det skifteskisser, som angir verdiene av de ulike eiendelene, og hvordan disse eiendelene fordeles. En skifteskisse vil bringe klarhet i hva partene mener at de ulike gjenstandene er verdt. Dette begrenser risikoen for misforståelser og for eventuelt juridisk etterspill.

5. Engasjerer advokat i utformingen av avtalen

Erfaringsmessig oppstår mange tvister når det ikke er engasjert advokat i forbindelse med utformingen av skifteavtalen. Det kan da oppstå unødvendig usikkerhet, og dermed også tvist, om hva som faktisk har blitt avtalt.

Å engasjere en advokat vil kunne heve presisjonsnivået i avtalen. Videre vil advokaten gjerne gjøre noen vurderinger omkring hvordan verdiene og eiendelene skal fordeles etter loven. Dette gjør at partene får bedre klarhet i hva de nå avtaler. Risikoen for juridisk etterspill vil da også begrense seg. Det er også mer kostnadseffektivt enn dersom det må innhentes advokatbistand i en tvist, som ellers kunne vært unngått.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner / Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere artikler av Svein Steinfeld Jervell