Skip to main content

Arveoppgjør – alt du trenger å vite om arveoppgjør

Av Publisert: 1. november 2017Arv, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 9. mars, 2022

Når en person dør oppstår en rekke juridiske spørsmål som arvingene må ta stilling til. Spørsmål i forbindelse med arveoppgjøret oppleves krevende for mange arvinger, som ofte befinner seg i sorg med mange følelser er i sving. Våre advokater har omfattende erfaring med arveoppgjør og alle de arverettslige problemstillingene som oppstår når en person faller bort.

I denne artikkelen vil du blant annet få svar på

Hva er et dødsbo?

Når en person dør oppstår et dødsbo. Dødsboet består av den avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet eksisterer frem til skiftet er gjennomført og arven er fordelt. Dødsboet er et eget rettssubjekt, som innebærer at det både kan bli reist og mottatt søksmål på arvingenes vegne vedrørende rettigheter og forpliktelser som påhvilte den avdøde.

Er det kun en arving går dødsboet i sin helhet inn i enearvingens formue og skiftet kan gjennomføres raskt slik at dødsboet raskt opphører å eksistere. Er det to eller flere arvinger kan skiftet være mer tidkrevende ved at eiendeler må fordeles og eventuelt selges mellom arvingene.

Fordelingen av boets verdier skal gjennomføres slik det følger av arveloven og eventuelt av testament. Les mer her om Testament og pliktdelsarv. Hadde avdøde ektefelle, må også ekteskapsloven følges. Les mer her om Ektefellers rett til arv. Samboere har også arverett, les mer her om Samboers arverett og rett til å sitte i uskifte.

Før arv kan fordeles må boet overtas uskiftet, i privat skiftet eller undergis offentlig skifte. Les mer her om Uskiftet bo – hvilken disposisjonsrett har enke/enkemann som sitter i uskiftet bo.

Et dødsbo kan enten skiftes privat eller offentlig. Privat skifte er det mest vanlige og innebærer at arvingene selv gjør opp boet etter avdøde. Ved offentlig skifte har tingretten ansvaret for fordelingen av det den avdøde etterlater seg.

Privat skifte

Ved privat skifte gjennomfører arvingene skiftet selv. Det skjer gjerne ved at en av arvingene får fullmakt fra de øvrige arvingene til å påta seg arbeidet med skiftet. Dette innebærer å skaffe oversikt over hva avdøde etterlot seg, avslutte og gjøre opp alle forpliktelser før arv kan fordeles etter testament eller arvelovens reguleringer. Les mer om Arv etter loven her.

Når skiftet gjennomføres privat må det innen 60 dager etter dødsfallet sendes skifteerklæring til tingretten. Det er viktig at man er klar over at man ved å signere skifteerklæringen overtar ansvaret for avdødes gjeld. Er du i tvil om hvor mye gjeld avdøde etterlot seg bør du be retten om å utstede proklama før skifteerklæringen signeres. Proklama er annonse i en lokal avis og Norsk Lysningsblad om at alle som avdøde skyldte penger til må melde fra innen 6 uker. Dersom krav mot avdøde ikke er meldt fra innen 6 uker etter annonseringen faller de bort.

Mange ønsker profesjonell hjelp og engasjerer advokat eller annen fagperson til å gjennomføre privat skifte. Vår advokater har omfattende erfaring med å bistå arvinger med privat skifte.

Offentlig skifte

Dødsboet må skiftes offentlig dersom en av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt at skiftet skal gjennomføres offentlig ved sitt testament. En kreditor kan også kreve offentlig skifte.

Før det åpnes offentlig skifte, vil retten avgjøre om det skal kalles inn til et forberedende rettsmøte. Hovedformålet med et slikt møte er å avklare hva arvingene er uenige om og om det er mulig for dem å komme til enighet uten at det åpens offentlig skifte av dødsboet. Dersom det ikke oppnås enighet i rettsmøtet, vil det åpnet offentlig skifte.

Ved offentlig skifte har tingretten ansvaret for fordelingen av dødsboet. Retten utpeker en advokat, som bobestyrer til å håndtere det offentlige skiftet. Bobestyrer får fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

Den som krever offentlig skifte må normalt betale 12,5 x rettsgebyret. Salæret til bobestyrer dekkes av dødsboets midler.

Offentlig skifte tar sjeldent under ett år.

Skal vi velge offentlig eller privat skifte?

Offentlig skifter er i de fleste tilfeller mer tidkrevende og er mer kostbart enn et privat skifte. Mange ønsker at skiftet skal gjennomføres offentlig fordi arvingen er uenige. Normalt må imidlertid uenigheter løses i såkalt skiftetvist, som er en vanlig rettsak.

Det kan ofte være mer hensiktsmessig å få bistand til mekling for å komme frem til en løsning på privat skifte eller reise skiftetvist om de spørsmålene arvingene ikke kommer til enighet om, fremfor å begjære offentlig skifte ved uenigheter om arveoppgjør.

Siden arvingene ikke påtar seg personlig ansvar for avdødes gjeld ved offentlig skifte, er offentlig skifte et sikrere alternativ der det ikke er midler til å dekke avdødes gjeld. Offentlig skifte er også ofte å foretrekke når avdødes arvinger ikke er kjent.

Ta gjerne kontakt med oss for bistand til å vurdere om dere bør velge privat eller offentlig skifte. Før man avgjør om det skal skiftes privat eller offentlig kan vi bistå med

  • å skaffe oversikt over boet
  • hvilken gjeld påhviler
  • hvilke eiendeler skal fordeles
  • hvem er arvinger
  • bør en eller flere av arvingene ta på seg avdødes gjeldsansvar

Vi har omfattende erfaring både som offentlig oppnevnte bobestyrer og ved privat skifte. Ta gjerne kontakt med oss for bistand ved arveoppgjør.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit